2023-10-16

Säkerhet i molnet – Del 1 av 9

Molnet förändrar säkerhetsmarknaden

Molnet driver inte bara på tillväxten utan också utvecklingen mot tjänstebaserade affärsmodeller.

Molnet driver inte bara på tillväxten utan också utvecklingen mot tjänstebaserade affärsmodeller.

Molnteknologi har i grunden omdefinierat hur säkerhet hanteras genom kamerabevakning och tillträdeskontroll. Molnet erbjuder en rad möjligheter som förbättrar säkerheten, effektiviteten och tillgängligheten för företag och organisationer.

Men det finns också risker att ha i beaktande.

Att molnet driver tillväxt råder inget tvivel om. Marknadsanalysföretaget Memoori beräknar att videobevakningsmarknaden i genomsnitt ska växa med 6,5 procent per år fram till 2027, och mer specifikt beräknas den globala marknaden för videomolntjänster öka mellan 8–9 procent de kommande åren.

Molnförmedlad kamerabevakning

För kamerabevakning har molnet möjliggjort fjärrövervakning i realtid från vilken plats som helst med internetanslutning. Kameror som är anslutna till molnet kan enkelt strömma live-video till användarnas enheter, vilket gör det möjligt för säkerhetspersonal att övervaka och reagera på händelser omedelbart. Dessutom kan inspelade videoklipp och bilder lagras säkert i molnet, vilket eliminerar behovet av lokala lagringsenheter och risken för förlorad eller förstörda data. Intelligenta analysverktyg i molnet kan också användas för att automatiskt detektera avvikande beteenden eller händelser och generera varningar.

Molnförmedlad tillträdeskontroll

När det gäller tillträdeskontroll har molnet möjliggjort smidig och säker hantering av in- och utpassage till byggnader och områden. Genom att koppla passerkontrollsystemet till molnet kan administratörer styra och övervaka användares behörigheter från en central plats. Detta innebär att de snabbt kan inaktivera eller ändra behörigheter vid behov. Molnet möjliggör också användning av fler autentiseringsfaktorer, som biometriska data eller mobilenheter för ökad säkerhet.

Gynnar integration och skalbarhet

Dessutom möjliggör molnteknologi för kamerabevakning och tillträdeskontroll att olika system och enheter kan integreras. Detta betyder att säkerhetskameror, passerkontrollsystem, och andra säkerhetsenheter kan kommunicera sinsemellan och dela data för att skapa en mer heltäckande och intelligent säkerhetslösning. Molnet ger också skalbarhet, vilket innebär att företag och organisationer kan anpassa sin säkerhetsinfrastruktur efter sina behov och enkelt utöka den när det krävs.

Att framtiden är kopplad till denna typ av meta-integration illustrerades tydligt i samband med att japanska säkerhetsintegratören Secom 2022 investerade totalt 192 miljoner dollar i de oberoende molnsäkerhetsföretagen Brivo (passerkontroll) och Eagle Eye Networks, som båda ägs av Dean Drako.

– Secom-affären understryker faktumet att molnet tillsammans med AI är framtiden för fysisk säkerhet. Eagle Eye och Brivo kommer tillsammans utveckla AI som på ett dramatiskt sätt förbättrar säkerheten för företagskoncerner och företagskunder globalt, kommenterade Drako.

Men det finns risker

Att överväga riskerna med molnbaserad kamerabevakning och tillträdeskontroll är samtidigt kritiskt för välgrundade beslut. Här är tre huvudskäl som belyser riskerna med molnteknologi:

1. Säkerhets- och integritetsrisker: Molnbaserade system innebär dataöverföring och lagring i fjärrmolnserver och vara öppna för stöld eller avlyssning. Säkerhetsstandarder hos molnleverantören kan påverka sårbarhet.

2. Kontroll och beroende av tredje part: Genom att använda molnlösningar lämnar organisationer kontrollen till en tredje part – molntjänstleverantören. Detta kan skapa osäkerhet om leverantören inte uppfyller förväntningar eller misslyckas.

3. Dataskydds- och efterlevnadskrav: Molnlösningar kan komplicera efterlevnad av dataskyddsregler och lokala lagar. Bristande efterlevnad kan leda till juridiska risker och böter.

Sammanfattningsvis måste kunder och organisationerna de företräder noggrant hantera dessa risker genom säkerhetsåtgärder och samarbeta med pålitliga molntjänstleverantörer för att säkerställa säkerhet och regelefterlevnad.

Driver på branschens tjänstefiering

Övergången till molnbaserad kamerabevakning och tillträdeskontroll påverkar traditionella on-site-leverantörer genom flera viktiga omständigheter. För det första innebär det en omvandling av affärsmodeller. Traditionella leverantörer, som vanligtvis har fokuserat på hårdvaruförsäljning och installationsprojekt, måste nu anpassa sig till en tjänstebaserad affärsmodell med återkommande intäkter baserade på molntjänster och prenumerationer. Detta förändrar hur de genererar intäkter och kan vara en utmaning.

Ökad konkurrens

För det andra leder molnövergången till ökad konkurrens. Nya aktörer, inklusive teknikgiganter och start-ups med specialisering på molnteknologi, letar sig in på marknaden med innovativa och kostnadseffektiva lösningar som utmanar traditionella leverantörer. Denna ökade konkurrens kräver att traditionella leverantörer differentierar sig och erbjuder mer integrerade och anpassade lösningar.

Nya kompetenskrav

Ytterligare utmaningar inkluderar också att förvärva teknisk kompetens inom molnteknologi, anpassa sig till förändrade kundkrav för flexibilitet och tillgänglighet, samt hantera nya säkerhetsbekymmer och efterlevnadskrav som är unika för molnlösningar. Sammantaget kräver övergången till molnbaserade säkerhetslösningar att traditionella leverantörer omvärderar sina affärsstrategier och tekniska kompetenser för att förbli konkurrenskraftiga i den snabbt utvecklande elektroniska säkerhetsbranschen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng