2024-04-24

Perimetersäkerhet – Del 7 av 8

Enhetliga lösningar och ny teknik omdefinierar perimetersäkerhet

För storskaliga miljöer är perimetersäkerhet en komplicerad disciplin, särskilt om omorganisationen har begränsad medvetenhet om hela sin perimeter. Då är den mer mottaglig för intrång.

För storskaliga miljöer är perimetersäkerhet en komplicerad disciplin, särskilt om omorganisationen har begränsad medvetenhet om hela sin perimeter. Då är den mer mottaglig för intrång.

Traditionellt har det elektroniska perimeterskyddet handlat om att låta installera ett säkerhetssystem som utlöser larm när en person eller enhet rör stängslet.

Med dagens innovativa teknik är det dags att omdefiniera perimetersäkerhet, genom att se bortom stängslets gräns och tänka mer på vad som ska övervakas och hur, anser Andreas Silvede på Genetec.

– En nyckel är att välja en lösning där alla säkerhetssystem kan sammanföras i en enda plattform, säger han.

Perimeterskydd är ingen lätt sak. För storskaliga miljöer kan det vara särskilt komplicerat.

– När en organisation har begränsad medvetenhet om hela sin perimeter är den mer mottaglig för intrång som inte bara kan leda till fysiska säkerhetsintrång utan också cyberattacker, säger Andreas Silvede, som är Account Executive för Genetec i Norden och Baltikum.

Drönare – resurs och hot

Andreas Silvede, Account Executive för Genetec i Norden och Baltikum.
Andreas Silvede, Account Executive för Genetec i Norden och Baltikum.

Ny och framväxande teknik, som drönare, är också en faktor. Med uppskattningsvis miljoner drönare som kommer in i världens luftrum varje månad har drönardetektering blivit ett hett ämne i diskussionen kring perimeterskydd. Inte minst för att de är tveeggade svärd. Bestyckade med säkerhetskameror kan de användas som en del av perimeterskyddet, men de kan också användas av den andra sidan, det vill säga för brottsliga uppsåt.

– Därför är det viktigt att veta varför drönare finns i områdets luftrum, och att kunna spåra vart den är på väg, för att säkerställa att dess syfte är lagligt och samordnat, kommenterar Andreas Silvede.

Skiktat tillvägagångssätt

Hur ska då organisationer effektivt skydda sin perimeter och förhindra intrång. Enligt Andreas Silvede är svaret att implementera ett enhetligt säkerhetssystem där olika säkerhetstekniklösningar sammanförs som en del av en mer omfattande perimeterstrategi.

– De flesta anläggningar har flera överlappande perimetrar, var och en med sina egna rättigheter till access, riskprofil och driftskrav, säger han och utvecklar sitt resonemang.

– Därför kan inte en organisation förlita sig uteslutande på någon enskild sensorteknik för att upptäcka intrång. Säkerhetsinstallationen bör därför bestå av en kombination av sensorteknologier som skapar mer än en aktiv försvarslinje.

Vidgat perimeterskydd

En modern perimetersäkerhetslösning bör sålunda bestå av flera teknologier. För det upptäckande skyddet kan sensorer för intrångsdetektering innefatta värmekameror, radar, lidar, laser och stängseldetektorer. Lägg därtill kameror med videoanalys, passerkontroll och andra fristående system. Med en sådan teknikarsenal ska inte områdesskyddet begränsas till staketlinjen, enligt Andreas Silvede.

– Med dagens innovativa teknik kan detektering även omfatta ytor utanför stängslet så att potentiella inkräktare kan upptäckas innan ett intrång är påbörjat.

Att förena system är nyckeln

Andreas Silvede menar vidare att det är mycket viktigt av förena anläggningens olika säkerhetssystem så att de kan hanteras i en enda plattform. Han avråder från leverantörsintegration då det kan skapa informationsluckor och en ofullständig bild av perimetern.

– Med en öppen enhetlig fysisk säkerhetsplattform kan data från de olika säkerhetssystemen samlas och sammanföras för att skapa den situationsmedvetenhet som krävs för att hålla anläggningar och människor säkra.

Enhetlig säkerhetsplattform

Det hör till saken att Genetec är en pionjär och en världsledande leverantör när det gäller öppna plattformar för hantering av säkerhetssystem. Genetec Security Center-plattformen kan sammanföra videoövervakning, passerkontroll, intrång, kommunikation och automatisk nummerplåtsigenkänning och på sätt förenkla hanteringen av det elektroniska perimeterskyddet.

Genom sin RSA-övervakningsmodul (restricted security area) kan Security Center också integreras med ett växande utbud av RSA-enheter, exempelvis radar- och laserbaserade lösningar så att säkerhetspersonal lättare kan upptäcka potentiella hot över stora områden.

– Rörliga mål spåras automatiskt på geografiska kartor och visas intuitivt så att säkerhetspersonalen snabbt kan bedöma och reagera på hot, tillägger Andreas Silvede.


Genom att presentera all samlad information om intrångsförsök och andra potentiella hot i ett enhetligt system får operatörerna snabbt ett bra beslutsunderlag för välavvägda åtgärdsinsatser.
Genom att presentera all samlad information om intrångsförsök och andra potentiella hot i ett enhetligt system får operatörerna snabbt ett bra beslutsunderlag för välavvägda åtgärdsinsatser.

Underlättar beslutsprocess

Genom att presentera all samlad information om intrångsförsök och andra potentiella hot i ett enhetligt system får sålunda operatörerna snabbt ett bra beslutsunderlag för välavvägda åtgärdsinsatser.

– Vid larm kan högupplösta kameror med lång räckvidd aktiveras för att fånga tydliga bilder för verifiering av händelser. Systemet kan också konfigureras på ett sådant sätt att den första raden av perimeterdetektering vid stängslet skickar varningar som triggar kamerorna att automatiskt panorera-tilt-zoom in i målområden för visuell identifiering, kommenterar Andreas Silvede.

– Med ett integrerat kartsystem kan operatörer också snabbt hitta andra närliggande kameror för att få en bredare bild av situationen, tillägger han.

Bildmaterialet kan sedan skickas direkt till övervakningscentralen eller säkerhetschefens smarta telefon för omedelbar verifieringen, tillägger han.

Snabbare åtgärdsinsatser

Genom att kombinera perimeterdetektering, högupplösta kameror och kartverktyg inom en enhetlig plattform kan svarstiderna förbättras samtidigt som man minimerar risken för att intrång undgår upptäckt.

– Det optimera förutsättningarna för att rätt åtgärdsinsatser sätts in, säger Andreas Silvede.

Visuell hotklassificering

Den tidiga identifieringen av potentiella hot vid perimetern är förstås av högsta vikt. Genom att proaktivt utöka säkerheten med hjälp av lidar-teknik och seismiska sensorer kan säkerhetspersonal övervaka rörelser och även se efter potentiella intrång utanför stängslets gräns. Men för att veta om ett indikerat intrång är orsakat av en katt, en person eller en bil krävs dock ögon. Att se vem, vilka eller vad som närmar sig områdets stängsellinje är till stor hjälp när säkerhetspersonal ska besluta om vilka åtgärder som behöver vidtas, menar Andreas Silvede.

– Genom att klassificera hot visuellt och dra relevant data från flera system kan intrång som kräver omedelbart åtgärd identifieras.

Effektiv videoövervakning, med hjälp av högupplösta kameror och IR-belysning, möjliggör sålunda utvärdering en incident och ett bra beslutsunderlag för vilka åtgärder som är mest lämpade för situationen.

Nummerplåtsigenkänning

Som en del av bedömningsprocessen kan säkerhetspersonal också använda läsare för automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR) för att skanna fordon för att identifiera en inkräktares hotnivå. Till exempel, om en skylt finns på polisens hotlista, skulle säkerhetsteam veta att de ska larma polisen och svara med större försiktighet.

Integration med HR-system

Physical Identity and Access Management Systems (PIAMS) är ytterligare ett säkerhetsskikt. Genom att koppla passerkontroll till HR-system kan organisationer automatiskt tilldela eller ta bort accessrättigheter till områden med begränsat tillträde enligt företagets policy. När anställda lämnar eller byter roll inom en organisation kan deras tillgång till känsliga områden justeras för att återspegla ändringar i HR-systemet eller andra länkade system.

Mycket data att hantera

I en tid där allt fler sensorer används blir det allt svårare för operatörerna att överblicka alla system och den data som samlas in. Särskilt när de aktivt måste övervaka all input från dessa sensorer för att identifiera specifika hot. Med ett enhetligt säkerhetssystem kan de i stället få automatiserade varningar, tillsammans med digitaliserade standardoperativa procedurer (SOP:s) som vägleder dem steg för steg om hur de ska reagera på händelser.

Andreas Silvede betonar framför allt möjligheten att sammansmälta händelsedata som viktig för att upprätthålla perimetersäkerheten.

– Operatörer måste förstå händelser när de inträffar för att kunna fatta välgrundade beslut baserat på hotnivåer, säger han.

Skapar situationsmedvetenhet

Enkelt uttryckt ger ett enhetligt säkerhetssystem större situationsmedvetenhet för operatörer genom att sammanfoga rapporter och varningar från alla moduler som för närvarande körs på plattformen, enligt Andreas Silvede.

– Detta är kritiskt eftersom det gör att en framväxande situation kan ses från alla delar av systemet som en enskild händelse snarare än en serie separata incidenter.

Andreas Silvede avslutar med en konklusion.

– När det gäller att hålla en god perimetersäkerhet är en skiktad strategi som möjliggör även koll på vad som händer utanför stängslet att föredra. Genom att välja att införliva och hantera de olika typerna av säkerhetsteknik i en enhetlig systemplattform möjliggörs en perimetersäkerhetslösning med hög kvalitet både för dagens och morgondagens behov.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng