2024-05-02

Brå : Fokus på kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Under 2023 har mycket av det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå haft ett fokus på lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete som trädde i kraft sommaren 2023, och Polismyndighetens strategi för brottsförebyggande arbete som beslutades 2022.

Under flera år har det pågått en ambitionshöjning av det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Inget tyder på att reformtakten och ambitionerna nu kommer att klinga av, menar Brå.

Brå tar årligen fram en övergripande bild hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå. Under 2023 har svensk kriminalpolitik haft ett stort fokus på organiserad brottslighet och dess koppling till ekonomisk brottslighet. Som exempelvis brottsförebyggande arbete kopplat till kontroll och tillsynsarbete för att motverka otillåten påverkan, välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet. Att det nationella fokuset legat på organiserad brottslighet har sin bakgrund i utvecklingen av det grova våldet i kriminella miljöer och den negativa påverkan som den typen av kriminalitet har på samhället i stort, och särskilt på de lokalsamhällen som drabbas. Det är ett väl motiverat nationellt fokus, skriver Brå.

Ett annat stort fokus har varit att förebygga rekryteringen av unga till kriminella grupper med högt våldskapital. "Det senaste året har fler kommuner än de som ligger i anslutning till Sveriges storstäder drabbats av organiserad brottslighet, av det grova våldet och av att unga dras in i den. Det är fortfarande av största vikt att brottsförebyggande åtgärder sätts in för att förebygga en ytterligare spridning. Det finns dock en risk, särskilt där det saknas genomförda lokala lägesbilder, att insatser sätts in där de inte behövs. Det är inte väl spenderade resurser. En annan risk är att andra insatser inte sätts in där de behövs, det vill säga att välbehövliga insatser som identifierats i det lokala kartläggningsarbetet får stå tillbaka när arbetet i stället prioriteras utifrån nationella direktiv. Mot bakgrund av alla de initiativ som nu tas nationellt runt den här typen av kriminalitet vill Brå framhålla vikten av att inte tappa kopplingen till den lokala problembilden och den lokala förankringen av insatser", skriver Brå.

Ett annat behov som funnits länge och som fortfarande finns är att involvera hälso- och sjukvården i det brottsförebyggande arbetet. Det gäller såväl i arbetet med unga på väg in i kriminalitet som de som kommit längre i sin kriminella karriär, enligt rapporten.

Något som Brå har sett och fortfarande ser behov av är ett strukturerat arbete för att förebygga återfall i brott vid frigivning från anstalt eller vid hemkomst från placering enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det som Brå anser behöver stärkas är inte de mer akuta insatser som behövs vid ett avhopp från organiserad brottslighet eller vid risk att rekryteras, utan det mer vardagliga samverkansarbetet. Brå bedömer att nationella aktörer behöver vara mer involverade i lokal samverkan för att förebygga återfall i brott.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng