2023-12-19

Säkerhet i handeln / Teknik – Del 1 av 3

Brott kostar handeln 19,5 miljarder kronor

Vi tar vårt ansvar för att säkerställa att rutiner finns på plats ifall det värsta sker, men det övergripande ansvaret för att människor ska känna sig trygga i svenska städer faller på våra beslutsfattare och ansvariga myndigheter. Här krävs krafttag, säger Nina Jelver.

Vi tar vårt ansvar för att säkerställa att rutiner finns på plats ifall det värsta sker, men det övergripande ansvaret för att människor ska känna sig trygga i svenska städer faller på våra beslutsfattare och ansvariga myndigheter. Här krävs krafttag, säger Nina Jelver.

Brottsligheten kostar för näringslivet totalt närmare 100 miljarder kronor årligen, enligt en rapport från Svensk Näringsliv. De branscher som är mest drabbade är handeln och fastighetsbranschen.

Stölder är stort problem och hot och våld mot anställda ökat i samband med dessa stölder, enligt Svensk Handel.

Stöldkostnaderna och andra brott tär hårt på butikerna. Enligt Svensk Handel stjäls det för 8,5 miljarder kronor per år i svenska butiker. Lägg därtill att handeln lägger 11 miljarder på brottsförebyggande åtgärder, vilket betyder att handelns kostnader för brott uppgår till totalt 19,5 miljarder kronor. Det är kostnader som också drabbar kunderna då de påverkar såväl priser som utbud och service.

Utsatta livsmedelshandlare

Särskilt utsatta för brott är livsmedelshandlarna. 96,6 procent av dem utsattes för stöld det senaste året. Det är så illa att handlare och medarbetare i svenska butiker riskerar att bli brottsoffer varje dag när de går till jobbet. Tre av fem livsmedelshandlare har drabbats av hot mot personalen, enligt Svensk Handel. Tre av fyra livsmedelsbutiker har tvingats ändra sitt sortiment på grund av brottslighet. De låser in kött och tar bort exklusiva varor från hyllorna. Och trots allt detta är det bara två av fem dagligvaruhandlare som polisanmäler stölderna mot butiken.

11 procent av stöldbrotten

Av alla 392 744 stöld- och tillgreppsbrott som anmäldes i Sverige 2022, var 43 098 butiksstölder – alltså närmare 11 procent, enligt Brå. Det är en liten ökning mot föregående år (2021) då 42 900 butiksstölder anmäldes, vilket vara knappt en 1 procent fler än 2020. En liten ökande trend.

Sett över en tioårsperiod period har dock de anmälda butiksstölderna sjunkit. I jämförelse med 2012 då 62 604 butikstölder anmäldes uppgår minskningen till nära 30 procent.

Men det finns ett stort mörkertal – då anmälningsbenägenhet bland handlarna har minskat.

Låg anmälningsbenägenhet

Hela 43 procent av de brottsutsatta butikerna vill inte lägga tid på polisanmälningar, eftersom de anser att de tar för lång tid och inte heller leder till att någon lagförs för brottet, enligt Svensk Handels Säkerhetsindex för det tredje kvartalet 2023.

– Polisens tydliga uppmaning är att handlare måste fortsätta att anmäla all brott de utsätts för, vilket också är något vi uppmanar till, men det är fortfarande allt för många brott som bara passerar utan åtgärd, säger Svensk Handels säkerhetschef Nina Jelver som framhåller hur viktigt det är att inte acceptera brott i handeln, även om samhällets rättsvårdande myndigheter har fullt upp med att jaga kriminella nätverk.

– Alla brott, även de som uppfattas som mindre, måste beivras och få konsekvenser, tillägger hon.

Näringslivet instämmer

Den bristande tilltron till rättsväsendet delas av näringslivet i stort. Cirka 40 procent av företagen avstår från att göra polisanmälningar vid brott, enligt rapporten från Svenskt Näringsliv. Precis som hos handlarna är huvudanledningen till detta att det tar för lång tid, och/eller att anmälan sällan leder till en fällande dom.

Hot och våld ökar

Svensk Handels Säkerhetsindex för det tredje kvartalet 2023 visar att 41 procent av butikerna har utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Det är en minskning med två procentenheter sedan föregående kvartal, men det alltjämt är det ett kvitto på att brott mot handeln fortfarande är en av handelns främsta utmaningar, enligt Nina Jelver, som framhåller en brottstyp som ökat de senaste två kvartalen – hot och våld i samband med stöld.

– Att våldet uppfattas öka ute i butikerna är mycket oroande och illavarslande för såväl besökare som handlare med personal. Handeln ska vara en trygg plats för alla, säger hon.

Om man ska leta ljuspunkter får det bli rånen. Under 2022 anmäldes 394 butiksrån, vilket var en minskning med 24 brott jämfört med 2021. Butiksrånen generella minskning de senaste åren tillskrivs bristen på kontanter i butikerna.

Kriminella uppgörelser i butikernas närmiljö

Nina Jelven framhåller också att sam-hällsutvecklingen inte bara inkluderar ökande grövre brottslighet och att brotten mot företag ökat i mängd och kostnad. Den har också lett till att handeln inte bara är målsägare för mängdbrott, utan att butiker och shoppingcenter också har blivit faktiska brottsplatser.

– Handeln finns där människor finns. Vi tar vårt ansvar för att säkerställa att rutiner finns på plats ifall det värsta sker, men det övergripande ansvaret för att människor ska känna sig trygga i svens¬ka städer faller på våra beslutsfattare och ansvariga myndigheter. Här krävs kraft¬tag, säger Nina Jelver.

Handlarna tvingas förhålla sig till nya hot

Den nya verkligheten där allt fler incidenter sker i shoppingcenter och enskilda butiker visar på handelns utsatthet. Kriminella väljer att göra upp i den offentliga miljön, med katastrofala följder för enskilda anställda, besökare och butiker. Detta har satt begrepp som pågående dödligt våld, inrymning och utrymning samt krishantering på kartan för många inom handeln, menar Nina Jelver.

Nytt kunskapscenter

Det är också mot den bakgrunden som Svensk Handel initierat ett kunskapsforum för våldsyttringar i handelns närmiljö.

– Vi vill samla kompetens och erfarenhet för att sedan sprida denna brett till handelns aktörer, samtidigt som vi vill använda dessa erfarenheter i vårt påverkansarbete gentemot andra aktörer så som fastighetsägare, centrumledningar och politisk styrning, förklarar Nina Jelver.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng