2022-03-19

Förbättrat informationsutbyte om brottmålsdomar inom EU

Regeringen vill se bättre informationsutbyte om brottmålsdomar inom EU, det framgår av förslagen i en proposition som beslutades i veckan.

I EU inrättas ett centraliserat system som gör det möjligt att på ett snabbt och tillförlitligt sätt få reda på om andra EU-länder har uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare, alltså personer som är medborgare i ett land utanför EU. Systemet, Ecris-TCN, regleras genom en EU-förordning och de lagändringar som föreslås i lagrådsremissen anpassar svensk rätt till denna.

Det centrala systemet kommer att innehålla identitetsuppgifter, till exempel fingeravtryck och ansiktsbilder, för dömda personer som är tredjelandsmedborgare. I propositionen föreslås också att fingeravtryck ska tas av alla som döms till fängelse i minst sex månader, om fingeravtrycken inte redan finns i fingeravtrycksregistret.

– För att effektivt bekämpa och lagföra brott är det viktigt för svenska myndigheter att utbyta information om brottmålsdomar inom EU. Det gäller inte minst vid gränsöverskridande brottslighet. Genom att fingeravtryck tas av alla som döms till fängelse för mer allvarlig brottslighet får Polismyndigheten också ett stärkt verktyg, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Vissa av lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2022. Övriga ändringar föreslås träda i kraft på den dag som regeringen bestämmer, vilket kommer bli när Ecris-TCN tas i drift.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng