2024-05-08

Förslag om möjlighet att vittna anonymt

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska ge enskilda möjlighet att vittna anonymt i brottmål. Syftet med förslagen är att stärka skyddet för vittnen, bryta tystnadskulturen och på så sätt förbättra förmågan att utreda och klara upp brott.

I dag är det många som på grund av rädsla för hot och våld inte vågar vittna eller över huvud taget prata med rättsväsendet, menar regeringen.

– Vi måste bryta tystnadskulturen och stärka skyddet för vittnen. När personer som bevittnar brott eller har annan viktig information inte vågar dela sina uppgifter i en rättsprocess riskerar många brott att aldrig bli uppklarade, och brottsoffer att aldrig få upprättelse. Det äventyrar också grundläggande värden i vår demokratiska rättsstat. Det här förslaget är viktigt för att bryta gängens makt och stärka tilliten till rättsordningen, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen i lagrådsremissen innebär att ett vittne ska få lämna sina uppgifter under anonymitet om det finns en påtaglig risk för att vittnet eller vittnets närstående utsätts för allvarlig brottslighet. Det brott som vittnet ska höras om måste motsvara minst två års fängelse och skälen för åtgärden måste också uppväga de svårigheter den innebär för en misstänkts eller tilltalads möjligheter att förbereda och utföra sitt försvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Samtidigt ger regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett informations- och utbildningsmaterial för att informera om den nya lagstiftningen och vikten av att vittna, i syfte att få fler att vittna och för att förbättra den allmänna kunskapen hos vittnen, brottsoffer och andra om hur brottmålsprocessen fungerar.

– Även de vittnen som inte har möjlighet till anonymitet behöver ges bästa möjliga förutsättningar. Nyligen skärptes straffen för den som ger sig på och tystar vittnen. Nu fortsätter vi det breda arbetet med vittnesstöd, vittnesskydd och informationsinsatser för att få fler att vittna, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng