2017-05-20

Ny rapport om transportsektorns krisberedskap

Denna vecka överlämnande Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket en rapport som tar upp ansvar och roller för krisberedskap och planering inför och vid höjd beredskap i transportsektorn.
– Det är med stort intresse som jag tar emot rapporten från transportmyndigheterna. Det är viktigt att ansvaret är tydligt vid planering av krisberedskap, det civila försvaret samt inför och vid höjd beredskap. Regeringen kommer att ta tillvara på de förslag och information som rapporten nu ger oss, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket har gemensamt inom ramen för samverkansområdet Transporter (SOTP) på eget initiativ låtit genomföra och till infrastrukturminister Anna Johansson överlämna utredningen Tydligare ansvar och roller avseende tranportsektorns krisberedskap samt avseende arbetet inför och vid höjd beredskap.

Rapporten visar på vissa brister i ansvarsfördelningen mot bakgrund av att det för Transportsektorn bland annat saknas en myndighet med ansvar för samlad övergripande planering för krisberedskap och det civila försvaret. Detta kan innebära osäkerheter för vissa av sektorns samhällsviktiga verksamheter. I rapporten föreslås därför att Trafikverket bör få ett samlat övergripande planeringsansvar.

Samverkansområdet transporter där bl.a. Luftfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ingår, regleras av förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Regeringen har redan tagit initiativ för att förbättra krisberedskapen och det civila försvaret inom transportsektorn.

Den 11 maj 2017 tog regeringen beslut om ett särskilt uppdrag till Luftfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ett uppdrag om krisberedskap och det civila försvaret. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober till Regeringskansliet.

Det ingår ett särskilt deluppdrag om krisberedskap och det civila försvaret i det uppdrag regeringen den 23 mars 2017 beslutade att ge till Trafikverket avseende att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Detta uppdrag ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng