2023-12-18

Utredning föreslår att säkerhetszoner införs

En utredning har haft i uppdrag att utreda frågan om visitationszoner. Utredningen föreslår i sin promemoria att ett sådant system ska införas snarast möjligt. Syftet är att ge polisen effektivare verktyg för att förhindra sprängningar och skjutningar och att trygga allmänheten, menar regeringen.

– Regeringens plan för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten ligger fast: vi ska slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga. En avgörande del i detta är att ge polisen nya effektiva verktyg. Visitationszoner har varit ett användbart verktyg i Danmark för att kyla ned konflikter, till exempel bryta våldsspiraler och förhindra hämndaktioner. Det är också något som efterfrågats av den svenska Polismyndigheten i många år, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Mot bakgrund av den allvarliga våldsutvecklingen fick utredaren Karin Erlingsson i uppdrag att undersöka och lämna förslag om hur ett system med tidsbegränsade och geografiskt avgränsade visitationszoner kan införas i Sverige. Utredningen skulle beakta de liknande verktyg som den danska polisen haft tillgång till sedan 2004.

I promemorian föreslås att det införs regler i polislagen om ett system med så kallade säkerhetszoner, vilket enligt utredaren är ett mer rättvisande begrepp än visitationszoner.

Systemet innebär bland annat att polisen ska få införa en säkerhetszon inom ett visst område där det finns påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning. I säkerhetszonen föreslås polisen få utökade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen eller andra farliga föremål i den utsträckning som behövs för syftet med zonen.

Säkerhetszonerna föreslås omgärdas av flera rättssäkerhetsgarantier. Ett beslut om att införa säkerhetszon ska gälla som längst i två veckor, det ska kunna gå att överklaga och en utförd visitation ska protokollföras.

– Med anledning av det allvarliga läget med den grova organiserade brottsligheten kommer regeringen arbeta för att förslagen ska vara på plats redan i mars nästa år. Vi kommer nu att skicka förslagen på remiss med en förkortad remisstid. Jag hoppas på ett nära samspel mellan regering och alla berörda aktörer för att detta ska kunna vara på plats enligt plan, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslaget bör enligt utredaren träda i kraft så snart som möjligt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng