2023-06-30

Utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn och unga

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga en rad åtgärder i syfte att stärka de brotts­bekämpande myndig­heternas möjlig­heter att förhindra, utreda och lagföra brott som begås av barn och unga.

– Den grova organi­serade brotts­ligheten tränger allt djupare ner i åldrarna och vi måste göra allt vad vi kan för att stoppa att barn och unga utnyttjas av de krimi­nella gängen. Men dagens regel­verk är inte anpassat för den verklighet som vi lever i och idag är det inte tillåtet att använda hemliga tvångs­medel mot personer under 15 år. Det ser nu den här regeringen till att ändra på, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

De brotts­bekämpande myndig­heterna har vittnat om att allt fler barn och unga har kopplingar till krimi­nella nätverk och begår allt grövre brott. I rapporter från Polis­myndig­heten fram­kommer att aktiva krimi­nella nätverk involverar personer under 16 år i sin brottsliga verk­samhet i större utsträck­­ning än vad som tidigare har varit känt och att äldre individer åter­kommande lägger ut uppdrag på yngre personer, till exempel grova våldsbrott. Brotts­före­byggande rådet rapporterar att äldre personer i narkotika­branschen utnyttjar yngre personer strategiskt, bland annat för distribution och försälj­ning av narkotika.

I dag finns stora begräns­ningar för användande av tvångs­medel av olika slag mot barn och unga som inte fyllt 15 respektive 18 år. Mot bakgrund av samhälls­utveck­lingen vill regeringen ge de brotts­bekämpande myndig­heterna bättre förutsätt­ningar att förhindra, utreda och lagföra brott som begås av barn och unga personer.

Utredaren har därför fått i uppdrag att föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att det blir möjligt att använda hemliga tvångs­medel mot personer som inte har fyllt 15 år och som begår grova brott. Därutöver ska utredningen:

  • analysera behovet av att kunna anhålla och häkta brotts­misstänkta personer som inte har fyllt 18 år i fler fall än idag,
  • föreslå författ­nings­ändringar som möjliggör kvarhållande av brotts­miss­tänkta barn och unga i fler fall och under längre tid än vad som är möjligt i dag när det sker i syfte att skyndsamt över­lämna dem till föräld­rarna, annan vårdnads­havare, en tjänste­man inom social­tjänsten eller någon annan lämplig, vuxen person,
  • analysera om och säker­ställa att de förslag som lämnas är förenliga med de krav som ställs upp enligt regerings­formen, Europa­konventionen, barn­konventionen och Sveriges åtaganden i övrigt när det gäller mänskl­iga rättig­heter.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.
Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng