2023-11-22

Tryggheten hos befolkningen i Malmö ökar

Färre medborgare svarar att de avstått från aktiviteter för att de känt otrygghet i årets mätning och andelen kvinnor som uppger att de blivit antastade utomhus minskar stadigt.

Malmöbornas känsla av trygghet fortsätter att öka. Det visar resultaten av 2023 års trygghetsmätning.

Fler Malmöbor känner sig trygga att vistas ute ensamma om kvällen än vid något tidigare tillfälle då polisen och Malmö stad låtit mäta den upplevda tryggheten i staden. Färre medborgare svarar att de avstått från aktiviteter för att de känt otrygghet i årets mätning och andelen kvinnor som uppger att de blivit antastade utomhus minskar stadigt.

– Utvecklingen går på det stora hela åt rätt håll och det är glädjande. Polisen har stärkt den lokala närvaro och vi har en tydligare brottsförebyggande strategi. Tillsammans med Malmö stad, bostadsbolag, företagare, föreningar och civilsamhället i övrigt skapar vi en större trygghet och säkerhet i Malmö, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

Resultaten av trygghetsmätningen kan brytas ned på stadsdelsnivå och variationerna är i vissa fall stora mellan hur stort ett problem upplevs vara. Till exempel uppger över hälften av de som bor runt Möllevången att de observerat narkotikaförsäljning i området det senaste året medan snittet för de som sett narkotikaförsäljning i hela Malmö är 20 procent.

– Malmöbornas svar bekräftar vår bild av att gatuförsäljningen till stor del är koncentrerad till vissa delar av staden. Vi har många kontroller i de områden där vi vet att försäljning förekommer och utökad kamerabevakning, men resultatet visar att Malmö har stora utmaningar med narkotikan och det påverkar tryggheten i staden. Tillsammans med Malmö stad och civilsamhället behöver vi fortsatt utveckla vårt arbete för att komma åt problematiken. Inte minst måste vi upptäcka fler ungdomar som är i riskzon för att börja använda eller sälja narkotika, säger Petra Stenkula.

Nedskräpning och skadegörelse i utemiljön uppfattas som ett problem av nästan hälften av de som svarat på trygghetsmätningen. Lika många tycker att bilar kör för fort och en tredjedel uppger att trafikregler inte respekteras, särskilt i de centrala delarna av Malmö.

– Vi är medvetna om problemen med buller och överträdelser i trafiken som sker i Malmö; dessa frågor är också högt prioriterade för oss.Det är komplexa utmaningar som kräver samarbete mellan flera myndigheter och aktörer. Vi kommer att fortsätta samarbeta med polisen och andra myndigheter för en trygg och välkomnande stadsmiljö, säger Andrew Roberts, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret.

Den årliga trygghetsmätningen är ett av flera verktyg som polisen och Malmö stad har för att skapa en lägesbild över hur man ska lägga upp det brottsförebyggande arbetet.

– Trygghetsmätningen är en typ av medborgardialog som ger en fingervisning om vad vi behöver jobba mer med. Särskilt i utsatta områden bygger resultaten på ganska få svar. Där behöver vi fördjupa oss och föra dialog med fler medborgare som normalt inte svarar på den här typen av undersökningar, säger Petra Stenkula.

Trygghetsmätningen:

I trygghetsmätningen får slumpvis utvalda medborgare svara på frågor om bland annat nedskräpning, skadegörelse, trafikproblem, oro för att utsättas för brott, känsla för otrygghet och om de tycker att polisen bryr sig om lokala problem.

Årets trygghetsmätning skickades ut i augusti till nära 7 700 Malmöbor mellan 18 och 85 år. Totalt besvarade 3 200 personer i Malmö enkäten.

Svarsfrekvensen varierar stort mellan olika stadsdelar och områden. Högst svarsfrekvens hade Limhamn Bunkeflo med 57 procent och lägst Herrgården med 24 procent.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng