2023-12-03

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Regeringen föreslår i en proposition att den som döms för brott ska ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare i högre utsträckning än i dag, upp till dubbelt så mycket i vissa fall.

– Det är på tiden att återbetalningsskyldigheten i brottmål skärps. Det handlar både om att värna statens resurser, och om att gärningsmännen i högre utsträckning ska bära kostnaderna för sitt eget brott genom att ta en större del av notan, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Vid en fällande dom är huvudregeln att den dömde ska ersätta kostnaderna för sin offentliga försvarare, med beaktande av bland annat den dömdes ekonomiska och personliga förhållanden. Trots detta är det ofta endast en liten del av kostnaderna som betalas tillbaka till staten.

Statens kostnader för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden i brottmål är betydande och har ökat under många år. För att huvudregeln om återbetalningsskyldighet ska få större genomslag föreslås skärpta regler.

I propositionen föreslår regeringen följande:

• Den dömde ska kunna bli skyldig att återbetala ett belopp som är dubbelt så stort som vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift.

• Möjligheten att minska återbetalningsbeloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl.

• Om den dömdes överklagande till en högre rätt förfaller på grund av att han eller hon uteblivit från ett sammanträde ska återbetalningsskyldigheten omfatta hela kostnaden i den högre rätten, utan någon begränsning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng