2021-10-20

Polissamarbetet med Finland fördjupas

I Sverige ska avtalet tillämpas i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå och Finland i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå.

Sverige och Finland har undertecknat ett avtal om polis­samarbete i gräns­området i Torne­dalen. Syftet med avtalet är att ytter­ligare fördjupa polis­samarbetet mellan länderna.

– Polissamarbetet mellan Sverige och Finland har långa traditioner. Avsikten är nu att ytterligare fördjupa samarbetet och människors möjligheter att få hjälp i brådskande situationer i ett område där kontakterna och samarbetet över gränsen också annars är mycket intensiva, säger inrikesministrarna Mikael Damberg och Maria Ohisalo.

I Sverige ska avtalet tillämpas i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå och Finland i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå.

Avtalet tillämpas endast i brådskande situationer, och det omfattar i huvudsak två typer av samarbete: åtgärder efter begäran och åtgärder utan begäran. Begäran kan göras till grannstaten om det behövs brådskande bistånd för att ingripa vid ett allvarligt brott som innebär fara för enskildas liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov misshandel och dödligt våld. En begäran kan dock alltid avslås.

Bistånd kan lämnas av grannstaten också utan någon föregående begäran. Polismän får alltså korsa gränsen och i gränsområdet vidta inledande åtgärder som behövs för att avvärja allvarliga situationer. Detta gäller endast om det finns en risk för att faran ska förverkligas innan värdpartens polismän hinner anlända och agera.

Polismän som inom ramen för detta avtal verkar inom den andra partens territorium ska agera i enlighet med värdpartens lagar och inom ramen för nationella befogenheterna. I avtalet regleras också bland annat straff- och civilrättsligt ansvar för tjänstemännen och vilken stat som ska stå för uppkomna kostnader.

Efter att undertecknandet har ägt rum ska den nationella lagstiftningen anpassas enligt bestämmelserna i avtalet. Detta kommer att ske i en regeringsproposition till riksdagen innan avtalet träder i kraft.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng