2011-12-19

"Personlig integritet handlar om trygghet"

Jonas Jacobsson Gjörtler.

Jonas Jacobsson Gjörtler.

I ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad skriver riksdagsledamoten Jonas Jacobsson Gjörtler (M) att personlig integritet inte bara handlar om att inte vara övervakad. Personlig integritet handlar också om att kunna känna sig trygg i vardagen.
Trots att Hamntorget i Helsingborg är en väldigt brottsutsatt plats har ansökan om tillstånd för kameror avslagits i regeringsrätten. Jonas Jacobsson Gjörtler skriver:

"Den nuvarande lagen om allmän kameraövervakning är helt rimlig i sak. Utgångspunkten är att kameraövervakning innebär ett intrång i de övervakades personliga integritet och för att ett tillstånd ska beviljas får intrånget inte vara kränkande. Det ska finnas starka skäl för att intrånget i den privata sfären ska vara motiverat. Kameraövervakning av offentliga miljöer får aldrig användas som en standardåtgärd och ska inte ersätta andra insatser. I praktiken leder dock avvägningen mellan skyddet av personlig integritet och behovet av övervakning till komplicerade bedömningar, som i vissa fall får ett tveksamt utfall. Hamntorget är ett exempel på detta.
Vid bedömningen av behovet av kameraövervakning ska ett flertal faktorer beaktas. I förhållande till tidigare lagstiftning är lagen om allmän kameraövervakning tänkt vara mindre restriktiv när ändamålet är att förebygga brott och förhindra olyckor.

Domar i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt visar dock på att tillstånd om kameraövervakning i brottsförebyggande syfte ofta avvisas med motiveringen att polisen bör kunna uppfylla övervakningens avsikt. Men i utsatta miljöer, såsom i parker, där vi vill att människor ska kunna passera och känna sig trygga, kan rimligtvis inte polisen stå positionerad dygnets alla timmar. Lagstiftningens goda intentioner verkar således tyvärr ofta inte uppfyllas i den praktiska hanteringen av dessa frågor.
Ett förbättrat tillståndsförfarande är särskilt angeläget då vi ser att antalet våldsbrott och sexualbrott ökar. En i hela landet växande problematik med skadegörelse och anlagda bränder på exempelvis skolor understryker ytterligare behovet av att kunna använda kameraövervakning i vissa fall.
Signalerna från riksdag och regering till de olika instanser som hanterar dessa frågor måste vara mycket tydlig; det ska vara enklare att få tillstånd och hanteringen av tillståndsgivningen måste gå snabbare.
Personlig integritet handlar inte bara om att inte vara övervakad. Personlig integritet handlar också om att kunna känna sig trygg i vardagen och att kunna röra sig fritt utan rädsla för att bli utsatt för brott."


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan