2023-12-25

Möjligheter att hyra anstaltsplatser utomlands utreds

Målet är att få till avtal med ett eller flera länder. Foto: Jonas Ingerstedt

En utredare har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet är att få avtal på plats som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och därmed avlasta Kriminalvården.

En omfattande expansion av Kriminalvården pågår för att hantera de långsiktiga platsbehoven men också för att komma till rätta med nuvarande platsbrist. Regeringen har nu gett en utredare i uppdrag att se över möjligheterna att hyra anstaltsplatser utomlands. Målet är att få till avtal med ett eller flera länder.

– Det behövs ytterligare åtgärder för att avlasta Kriminalvården. Därför ska möjligheterna att hyra fängelseplatser i andra länder nu utredas. Utredningen ska ske i samarbete med Kriminalvården samtidigt som erfarenheter dras av vad som gjorts på området i bland annat Norge och Danmark, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att:

• utreda i vilken eller vilka andra stater som förhyrning av anstaltsplatser kan aktualiseras utifrån kapacitet och rådande fängelseförhållanden,

• avgöra i vilken form som förhyrning lämpligast bör ske i fråga om ansvar för drift och verkställighetsinnehåll och utreda hur verksamheten lämpligen kan bemannas,

• föreslå hur urvalet av intagna kan och bör göras,

• identifiera och lämna förslag på hantering av en rad praktiska frågor kopplade till förhyrningen, till exempel gällande säkerhet, behandling av personuppgifter, transporter samt hälso- och sjukvård,

• beräkna kostnaderna för att hyra fängelseplatser utomlands och hur de förhåller sig till kostnaderna för att verkställa ett fängelsestraff i Sverige och

• ta fram utkast på avtal med en eller flera lämpliga stater.

Utredaren ska genomföra uppdraget i samarbete med Kriminalvården. Syftet är att få ett eller flera avtal på plats som möjliggör förhyrning av anstaltsplatser i jämförbara länder i Sveriges närområde. Utgångspunkten för uppdraget i denna del är jämförbara länder i Sveriges närområde. Utredaren ska under arbetets gång beakta de erfarenheter som gjorts på området i Norge och Danmark.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng