2023-09-13

”Lag om investeringsgranskning kan drabba vanliga företag”

Lagen om kontroll av utländska investeringar riskerar att drabba vanliga företag utan att stoppa egentliga säkerhetshot, skriver Jonas Berggren, internationell analyschef, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv.

I dag slutdebatterar riksdagens justitieutskott den nya lagen om kontroll av utländska investeringar som kan hota Sveriges säkerhet som är tänkt att träda i kraft i december. Svenskt Näringsliv delar regeringens bedömning att det behövs ett regelverk som skapar förutsättningar för att förhindra utländska investerares strategiska förvärv av företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet. Men Jonas Berggren och Johan Sjöberg menar att ”det lagförslag som nu ligger på bordet inte kommer uppnå önskat syfte utan snarare drabba vanliga företag utan att stoppa egentliga säkerhetshot”.

De anser att Sverige kommer gå från att inte ha någon kontroll alls till att få det mest omfattande systemet i hela EU och pekar på tre punkter som gör lagförslaget bekymmersamt:

  • Det saknas tröskelvärden. Det vill säga även mycket små uppköp omfattas. Det i kombination med att förändringar i ägarandelar i vissa intervaller också är anmälningspliktiga bidrar till att ett stort antal helt oproblematiska förvärv måste anmälas.
  • Det omfattar en anmälningsskyldighet för alla investeringar som faller inom berörda verksamhetsområden oavsett investerarens nationalitet. Det vill säga även svenskar eller investerare från andra EU-länder kommer behöva anmäla förvärv.
  • Vilka verksamheter som omfattas är i flera delar otydligt men täcker potentiellt stora delar av ekonomin. Förutom produkter med militär koppling, kritiska mineraler, känsliga teknologier etcetera där det går att se ett direkt samband med nationell säkerhet är till exempel kategorin ”samhällsviktig verksamhet” inte närmare definierad i lagen. Den ska fastställas senare i myndighetsföreskrifter. Detta kopplat till kännbara konsekvenser om man låter bli att anmäla, riskerar att många företag anser sig tvungna att anmäla ”för säkerhets skull”, eller avstår från investeringar inom det som man tror kan omfattas.

Berggren och Sjöberg avslutar debattartikeln på följande sätt: "Vi inser att vi är i den absoluta slutfasen av lagstiftningsprocessen, men det borde inte vara för sent att göra justeringar som inte bara kan göra investeringsgranskningen mer effektiv utan också minimerar de negativa konsekvenserna för företagens konkurrenskraft och för Sverige som investeringsdestination".


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng