2023-10-30

Kontroll av skyddsvärd verksamhet ska stärkas

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över hur kontrollen av skyddsvärd verksamhet kan stärkas. Syftet med utredningen är att öka förmågan att möta förändrade förhållanden som innebär ett hot mot Sveriges säkerhet.

– Det säkerhetspolitiska läget har försämrats både globalt och i Sveriges närhet de senaste åren. Attentatshotet från terrorister och våldsbejakande extremister har ökat. Statliga aktörer agerar alltmer offensivt för att främja sina intressen. Samtidigt pågår det ett krig i vår närhet. Beslutet sker i ljuset av detta och är en viktig del för att stärka Sveriges säkerhet och svenska intressen, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I en snabbt förändrad omvärld ställs det särskilt höga krav på de verksamhetsutövare som ansvarar för de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället. Till exempel kan ingångna avtal eller löpande samarbeten, som under lång tid varit oproblematiska, komma att innebära hot mot Sveriges säkerhet, menar regeringen.

En utredare får därför i uppdrag att se över statens möjlighet att kunna ingripa i bland annat avtalsförhållanden när det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Utredaren ska också bedöma om det bör införas en möjlighet för verksamhetsutövare att få ersättning vid ett statligt ingripande.

I uppdraget ingår även bland annat att föreslå ett system med tvångsåtgärder i säkerhetsskyddslagen som ska kunna tillämpas vid brådskande situationer när en aktivitet kan skada Sveriges säkerhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng