2024-02-24

Hanteringen av tre särskilda samhällsstörningar ska utvärderas

Regeringen har beslutat att ge MSB i uppdrag att analysera hur ansvarsprincipen har fungerat utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att utvärdera hanteringen av samhällsstörningarna vid jordskredet i Stenungssund, grundstötningen av färjan Marco Polo och trafiksituationen på E22.

Förra årets jordskred i Stenungssund och grundstötningen av färjan Marco Polo i Blekinge samt den allvarliga trafiksituationen på E22 i Skåne i år har aktualiserat frågor om hur ansvarsfördelning och samarbetet mellan beredskapsmyndigheter, sektorsansvariga myndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser och berörda aktörer kan förbättras vid hanteringen av samhällsstörningar.

– Ett sammanhållet totalförsvar ställer höga krav på samordning mellan ett stort antal aktörer och verksamheter, såväl militära som civila. Det är viktigt att det inte finns några oklarheter gällande roller och ansvar i det svenska krishanteringssystemet och att en kultur av handlingskraft främjas, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Som ett komplement till de utredningar som genomförs av bland andra Statens haverikommission och Länsstyrelsen i Skåne är det angeläget att helhetsgrepp tas ur ett krisberedskapsperspektiv kring vad som gjordes eller inte gjordes efter dessa särskilda händelser

Regeringen har beslutat att ge MSB i uppdrag att analysera hur ansvarsprincipen har fungerat utifrån ett krisberedskapsperspektiv. De berörda aktörernas hantering ska analyseras och utredas så att lärdomar som stärker krisberedskapen kan dras för framtiden. MSB ska också belysa eventuella otydligheter och avvikelser gällande ansvar och roller som kan identifieras utifrån hanteringen av händelserna.

MSB ska senast den 26 augusti redovisa uppdraget till Försvarsdepartementet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng