2023-07-01

Domstolsverket ska förstärka säkerhetsarbetet för domstolarna

Domstols­verksam­heten ställs nu, liksom övriga myndig­heter inom rätts­väsendet, inför nya säker­hets­relaterade utmaningar. Därför ska Domstols­verket kartlägga vilket behov dom­stolarna har av ytter­ligare säker­hets­höjande åtgärder. Utifrån kart­lägg­ningen ska Domstols­verket identifiera hur myndig­heten kan utveckla sitt stöd till domstolarna i det före­byggande säkerhets­arbetet.

– Den grova organi­serade brotts­ligheten ägnar sig åt otillåten påverkan mot det offentliga. Det innebär också en ökad utsatthet för rätts­väsendet, och risker för både med­arbetare och besökare i landets domstolar. Nu vill vi kartlägga problemets omfatt­ning och få klarhet i vilka åtgärder som eventu­ellt bör vidtas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Domstolsverket bedriver redan i dag ett aktivt säkerhetsarbete i form av bland annat stödjande insatser till dom­stolarna i kris- och incident­hantering, medarbetar­skydd, utbildning och kompetens­höjande insatser för olika yrkes­kategorier. Men domstols­verksam­heten ställs nu, liksom övriga myndigheter inom rätts­väsendet, inför nya säkerhets­relaterade utmaningar.

Lagföringen av personer med koppling till bland annat organi­serad brotts­lighet, med hög förmåga att använda otillåten påverkan som verktyg, riskerar att öka utsatt­heten för dem som arbetar i eller besöker dom­stolarna. Det är angeläget att säkerhets­arbetet intensi­fieras i takt med samhälls­utvecklingen och ligger steget före i syfte att upprätt­hålla en hög säkerhets­nivå i hela verk­samheten, menar regeringen.

Därför ser regeringen ett behov av att intensi­fiera det arbete som Domstols­verket redan gör och utveckla det före­byggande säkerhets­arbetet för dom­stolarna. Av redo­visningen ska framgå vilka åtgärder myndig­heten har vidtagit och avser att vidta för att alla som arbetar vid eller besöker Sveriges Domstolar ska kunna känna sig trygga och säkra.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng