2023-09-21

Budgetpengar till skyddsrum och räddningstjänst

MSB får ett tillskott på 100 miljoner kronor från och med 2024, för fortsatt upprustning och modernisering av skyddsrum.

Regeringen föreslår i budgetpropropositionen för 2024 ett tillskott till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att förstärka både arbetet med upprustning av skyddsrum och den kommunala räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap. 

Tillgången till skyddsrum samt förmågan hos räddningstjänsten att agera under krig är centrala delar i skyddet av civilbefolkningen. Som en del av den pågående upprustningen av det civila försvaret prioriterar regeringen nu att stärka dessa områden.  

Den kommunala räddningstjänsten är i dag framför allt dimensionerad för att hantera fredstida olyckor. För att kunna hantera de stora påfrestningar som ett väpnat angrepp mot Sverige skulle innebära behöver den kommunala räddningstjänsten förstärkas, menar regeringen. Ett tillskott på 40 miljoner kronor till MSB föreslås för att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och krig. Tillsammans med de medel som redan har avsatts för befolkningsskydd och räddningstjänst i Totalförsvarspropositionen 2020 innebär det en satsning på totalt 120 miljoner kronor på kommunal räddningstjänst under 2024.  

Pengarna är tänkta att användas både för att stärka MSB:s egen verksamhet på området, vilket inkluderar stöd till kommunerna i form av bland annat planeringsstöd, och för att MSB ska fördela ut pengar direkt till kommunernas verksamhet för räddningstjänst.  

Sveriges stora bestånd av skyddsrum är en annan viktig komponent i skyddet av civilbefolkningen. Standarden på skyddsrummen är dock varierande. Sverige behöver ha ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium menar regeringen och anser därför att en satsning på befintliga skyddsrum är angelägen och föreslår ett tillskott till MSB på 100 miljoner kronor från och med 2024, för fortsatt upprustning och modernisering av skyddsrum.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng