2024-02-10

Beslut om lagremiss för säkerhetszoner

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska ge Polismyndigheten möjlighet att införa säkerhetszoner, där polisen har utvidgade befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

Förslagen innebär att Polismyndigheten ska få införa en säkerhetszon i ett avgränsat område där det finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning. I säkerhetszonen ska polisen få utökade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål.

Det ska inte krävas en konkret brottsmisstanke, utan grunden för ingripande kan i stället bygga på exempelvis en riskprofil som arbetats fram med hjälp av underrättelser och polisiär erfarenhet. En säkerhetszon får bara införas om fördelarna med en zon överväger nackdelarna.

Ett beslut om en säkerhetszon ska enligt förslagen gälla högst två veckor åt gången och kunna överklagas till domstol. Polismyndigheten ska dessutom publicera beslutet om en säkerhetszon på sin webbplats. Varje ingripande som sker i en zon ska dokumenteras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 mars 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng