2023-12-24

Bättre möjligheter att lokalisera personer som ska frihetsberövas

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger brottsbekämpande myndigheter utökade möjligheter använda hemliga tvångsmedel vid verkställighet av frihetsberövanden. Syftet är att mer effektivt kunna lokalisera personer som försöker hålla sig undan från utredning, lagföring och straff.

– I Sverige ska det inte vara möjligt att undvika påföljd efter att ha begått ett brott. Det gäller särskilt personer som är våldsbenägna eller riskerar att fortsätta begå brott om de är på fri fot. Regeringen ser nu därför till att de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till bättre verktyg för att snabbt och effektivt kunna hitta misstänkta och dömda personer och utlänningar som utgör en allvarlig säkerhetsrisk, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen i lagrådsremissen ger de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning vid tillfällen då det bedöms nödvändigt för att kunna hitta en eftersökt person. Det föreslås också utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i syfte att lokalisera utlänningar som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Samtidigt stärks rättssäkerheten vid användningen av hemliga tvångsmedel genom att regelverket för underrättelse till enskilda ska förbättras så att underrättelser kan lämnas i fler fall, menar regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng