2024-04-15

385 miljoner kronor på civilt försvar och cybersäkerhet

Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Regeringens satsningar i vårändringsbudgeten för 2024 riktar sig exempelvis till kommuner, regioner samt beredskapsmyndigheter och omfattar bland annat upprustning av skyddsrum, ökad lagerhållning av sjukvårdsprodukter, ökad förmåga för dricksvattenförsörjning samt stärkande av Sveriges cybersäkerhet. 

Om vårändringsbudgeten:

• Kriget i Ukraina har visat att anfall mot städer och civila är omfattande och medför en stor utmaning för räddningstjänsterna i uppgiften att rädda liv, egendom och miljö. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig myndighet för de nationella förstärkningsresurserna och föreslås tilldelas 130 miljoner kronor för bland annat upphandling av reservkraft, brandbekämpning samt sanering och indikering av farliga ämnen.

• Flera delar av det civila försvaret i Sverige behöver stärkas och det behöver ske skyndsamt. Regeringen föreslår en höjning på 30 miljoner kronor av bidragen till statliga myndigheter för att främja fler projekt som stärker myndigheternas förmåga avseende civilt försvar. Medlen beslutas och fördelas av MSB.

• Skyddsrum är en viktig komponent i skyddet av civilbefolkningen i händelse av krig. Regeringen föreslår därför att MSB tilldelas 10 miljoner kronor för att öka takten i arbetet med upprustningen av skyddsrum.

• Människor i nöd måste snabbt kunna komma i kontakt med samhällets hjälporgan även under höjd beredskap och krig. Regeringen föreslår därför höjd ersättning till SOS Alarm med 30 miljoner kronor för att skapa god förmåga att fullgöra bolagets samhällsviktiga uppgifter även vid kriser och under höjd beredskap.

• Att transporter och infrastruktur fungerar är en nödvändig förutsättning för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas vid kriser i fredstid, höjd beredskap och ytterst i krig. Försvarsmakten har pekat ut särskilda behov av åtgärder i transportinfrastrukturen. Regeringen föreslår därför att 25 miljoner kronor tillförs för att kunna påbörja arbetet med vissa prioriterade åtgärder utifrån totalförsvarets behov.

• Den geopolitiska utvecklingen innebär även att ytterligare investeringar behöver göras inom Research Institutes of Sweden AB (RISE) mättekniska verksamhet. Regeringen föreslår därför en satsning om 30 miljoner kronor för detta ändamål.

• Bristande tillgång till sjukvårdsprodukter som är kritiska för viss hälso- och sjukvård utgör ett allvarligt hot, särskilt vid händelse av kris eller krig. Regeringen föreslår därför en satsning på 50 miljoner kronor för att öka lagerhållningen av sjukvårdsprodukter och för att säkerställa inköp av strategiska varor och tjänster för att förstärka sjukvården under höjd beredskap.

• Tillgång till dricksvatten är en central del av Sveriges beredskap, där alla delar i kedjan behöver vara robusta – från vattenkällan, reningsprocesser och transporten av vattnet i ledningar till konsumenter. Regeringen föreslår därför en satsning på 20 miljoner kronor till Vattenkatastrofgruppen, VAKA, för bland annat inköp av materiel och strategiska förstärkningsresurser för samhällsviktiga funktioner. Syftet är att höja förmågan till dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och ytterst krig.

• Den senaste tidens uppmärksammade konsekvenser av it-incidenter och dess samhällspåverkan understryker vikten av att fortsätta höja Sveriges cybersäkerhet. Regeringen föreslår en satsning på 60 miljoner kronor för att stärka Sveriges cybersäkerhet. Av dessa får MSB 20 miljoner kronor för att myndigheten ska kunna öka takten i arbetet med att stötta till exempel mindre kommuner och företag med att informera, vägleda och tolka sina resultat i Cybersäkerhetskollen (tidigare Infosäkkollen). 40 miljoner kronor föreslås till en särskild satsning som regeringen återkommer till.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng