2023-11-24

Fortsatt tufft för Nordic Level efter händelserikt kvartal

Nordic Level har lämnat sin delårsrapport för det tredje kvartalet, som blev händelserikt då koncernen avyttrade bevakningsverksamheten Operations till BG Holding.

Så här blev delårsrapportens utfall (siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år).

Nordic Level Groups nettoomsättning för perioden juli – september 2023 uppgick till 89,0 (113,0) miljoner kronor, en negativ tillväxt på 21,2 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter är densamma.

Röda siffror tredje kvartalet

Koncernens justerade rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -4,1 (1,1) miljoner kronor och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,1 (-2,6) miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -4,1 (-2,6) miljoner kronor och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,1 (-6,3) miljoner kronor. De justerade och rapporterade rörelseresultaten för perioden är densamma då inga engångskostnader har rapporterats under perioden. Under motsvarande period förra året justerades resultatet med engångskostnader uppgående till 3,7 miljoner kronor avseende förlustkontrakt i division Operation. Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,2 (-7,0) miljoner kronor.

Förbättrat kassaflöde

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,6 (-2,9) miljoner kronor och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -38,3 (-12,7) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,3 (-2,2) miljoner kronor och från finansieringsverksamheten till 37,6 (11,7) miljoner kronor. Periodens kassaflöde blev -1,0 (-3,1) miljoner kronor.

Emission tillförde 66 miljoner kronor

Periodens orderingång blev 22,8 (57,8) miljoner kronor. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 384,6 (208,5) miljoner.

Företrädesemissionen tillförde Level cirka 66,4 miljoner kronor före emissionskostnader och emissionslikviden erhölls under juli-augusti. Se vidare under Finansiering.

Sålde bevakningsdelen

Den 31 oktober tillkännagavs att Nordic Level Group avyttrar sin bevakningsverksamhet, segment Operations, till BG Holding AB (Bevakningsgruppen) och inleder samtidigt ett strategiskt samarbete med samma företag. Avtal om avyttring av Operations tecknades 1 november med tillträde 1 december.

– Som tidigare kommunicerats, har en genomlysning av vår bevakningsverksamhet i affärsområdet Operations pågått under året. Detta har lett fram till en avyttring av denna verksamhet till BG Holding AB (Bevakningsgruppen) Avyttringen reflekterar våra ambitioner att fokusera på vårt största affärssegment Technology, där även Corepart ingår, samt vår specialiserade säkerhetsrådgivning inom affärsområdet Advisory, Jörgen Lundgren, vd och koncernchef på Nordic Level Group.

Årets första 9 månader

För årets första nio månader uppgick nettoomsättningen till 325,7 (285,9) miljoner kronor, en tillväxt på 13,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgår till 0,3 procent.

Negativt men förbättrat rörelseresultat

Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 0,1 (-4,8) miljoner kronor och justerat rörelseresultat (EBIT) landade på -11,0 (-13,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,1 (-10,6) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBIT) landade på -11,0 (-19,5) miljoner kronor. Under motsvarande period förra året justerades resultatet med engångskostnader uppgående till 5,8 miljoner kronor avseende förlustkontrakt samt kostnader hänförliga till koncernens varumärkesbyte.Periodens resultat landade på –13,9 (-21,6) miljoner kronor.

Orderstocken växer

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,6 (-13,0) miljoner kronor och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -65,7 (-45,2) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,8 (-18,2) miljoner kronor och från finansieringsverksamheten uppgick till 79,1 (63,5) miljoner kronor. Periodens kassaflöde blev 12,6 (0,2) miljoner kronor.

Periodens orderingång blev 282,2 (179,9) miljoner kronor. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 384,6 (208,5) miljoner kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng