2023-06-21

Företrädesemission tillför Level 66,4 miljoner kronor


Den preliminära teckningssammanställningen av den företrädesemission av units, som offentliggjordes den 24 april 2023 och där teckningsperioden löpte ut den 19 juni 2023 i Nordic Level Group AB visar att 15 727 104 units, motsvarande cirka 56,8 procent av företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna togs därmed i anspråk från cirka 56,8 procent till cirka 80,0 procent av företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Level cirka 66,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar, såväl organiskt som via kompletterande förvärv, samt återbetalning av den bryggfinansiering bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa åtgärder innan företrädesemissionens genomförande, skriver Level i ett pressmeddelande.

– Jag vill tacka alla aktieägare som deltagit i emissionen för det fortsatta stödet för Level samt hälsa nya aktieägare välkomna. Stärkta av kapitaltillskottet genom nyemissionen fortsätter nu arbetet med att implementera bolagets tillväxtstrategi genom att befästa bolagets marknadsposition ytterligare samt realisera kommunicerade lönsamhetsförbättringar, kommenterar Jörgen Lundgren, VD Nordic LEVEL Group.

Företrädesemissionen genererar en ökning av aktiekapitalet med cirka 47, 2 miljoner kronor som landar på cirka 165,5 miljoner kronor, genom utgivande av 47 181 312 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 352 481 till 165 533 793 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt på 28,5 procent i röster och kapital.

Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 och serie 2023/2025:1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Level kommer antalet aktier att öka med ytterligare 31 454 208 till totalt 196 988 001 aktier. Aktiekapitalet öka r då med närmare 31,5 miljoner kronor.

Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår för serie 2023/2024:1 till 1,10 SEK per ny aktie och för serie 2023/2025:1 till 1,65 SEK per ny aktieLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng