2020-11-29

Vill öka informationsutbyte med andra EU-länder

Justitiedepartementet har skickat ut ett förslag på remiss som syftar till att ytterligare förbättra förutsättningarna för svenska myndigheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Förslaget handlar om att säkerställa ett effektivt informationsutbyte med andra medlemsländer och organ i EU, menar regeringen.

I promemorian föreslås att brottsdatalagen kompletteras med en bestämmelse om vad som gäller när en svensk myndighet har fått personuppgifter från en annan medlemsstat i EU eller ett EU-organ och det finns villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna.

Den föreslagna bestämmelsen innebär att svenska myndigheter i sådana fall ska följa villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller annan författning. På så sätt säkerställs det att Sverige fullt ut kan delta i det europeiska informationsutbytet på dataskyddsdirektivets och brottsdatalagens område.

Redan i dag kan svenska myndigheter i de flesta fall uppfylla villkoren för att få ta del av personuppgifter från andra medlemsstater, tack vare bestämmelser i speciallagar om olika samarbeten, men genom förslaget så säkerställs detta fullt ut genom ett generellt tillägg i brottsdatalagen.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng