2020-06-16

Verisure frias men får kritik av Säkerhetsbranschens etiska råd

Den 15 november 2019 inkom Jesper Arkinger, VD på  Level Security med en anmälan mot Verisure till SäkerhetsBranchens etiska råd. Jesper Arkinger hävdade i sin anmälan att en av Level Security's kunder  fakturerats av Verisure under flera år trots att kunden sagt upp sitt avtal. Varisure menar dock att avtalet inte sagt upp på ett korrekt sätt och får medhåll av Säkerhetsbranschens etiska råd.

Säkerhetsbranschens etiska råd friar nu Verisure från anklagelsen samtidigt som företaget får kritik för sin hantering av ärendet. Baserat på inhämtad information om kommunikationen mellan Verisure och kunden gör Säkerhetsbranscxhen bedömningen att kunden inte sagt upp avtalet på ett korrekt sätt i enlighet med uppsägningsvillkoren. Säkerhetsbranschens etiska råd skriver:

"Då uppsägning av en tjänst som avser att säkra människor och egendom måste branschen kunna ställa krav på kunden att denne skriftligen, via ombud med fullmakt eller via leverantörens egna system (webtjänster eller liknande) säger upp avtal som tecknats i enlighet med avtalet. Detta för att säkerställa att den som säger upp avtalet är behörig att göra det. Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att kontrakten sägs upp på rätt sätt."

Därutöver konstaterar Säkerhetsbranschens etiska råd att "det finns brister i Verisures rutiner och/eller teknik som gör att man inte har säkerställt funktionen på larmsystemet. Verisure förtjänar viss kritik för att inte än mer aktivt sökt en dialog med kunden kring den uppkomna situationen, i syfte att lösa den på ett för båda parter acceptabelt sätt. Som leverantör inom säkerhetsbranschen åvilar det än ett stort ansvar att faktiskt leverera den tjänst man tar betalt för".


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng