2019-06-29

Utredning presenterar förslag för bättre hantering av stora brottmål

Under senare år har antalet stora förundersökningar och brottmål ökat. Detta innebär påfrestningar för rättsväsendet och enskilda och har lett till ett ökat behov av att reformera brottmåls­processen. Igår tog Inrikesminister Mikael Damberg emot ett betänkande med förslag på nya processrättsliga verktyg för en bättre och snabbare hantering av stora brottmål. Förslagen syftar till bland annat att uppmuntra en ökad medverkan från misstänkta under förundersökningen.

Utredningen om processrätt och brottmål föreslår därför i sitt slutbetänkande nya processuella verktyg anpassade efter dagens läge. Förslagen syftar till att skapa bättre förutsättningar för att utreda och lagföra även den mest komplicerade och omfattande brottsligheten med rimliga resurs­insatser och inom rimlig tid. Ett sätt att göra det är att uppmuntra en ökad medverkan från misstänkta under förundersökningen, vilket kan leda till kortare utredningstider. En misstänkt som medverkar genom att lämna uppgifter om sin egen brottslighet ska enligt utredningens förslag kunna få fördelar i den fortsatta brottmålsprocessen.

Det föreslås dels en ny möjlighet för åklagare att besluta om att begränsa en förunder­sökning om den misstänkte har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av egen brottslighet. Det innebär att åklagaren kan fokusera på vissa brottsmisstankar och begränsa utredningens omfattning. Bestämmelsen avser alla typer av brott. En förutsättning för ett sådant beslut är att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom beslutet.

Det föreslås även en ny möjlighet för åklagare att fatta ett så kallat utfästelsebeslut om ett högsta straff som den misstänkte kan dömas till om den misstänkte har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av den egna brottsligheten. Beslutet utgör ett tak som domstolen inte får gå utöver när den bestämmer påföljden. Bestämmelsen avser alla typer av brott.

– Det är angeläget att de som är misstänkta för brott också medverkar i brottsutredningar. De här förslagen ökar incitamenten för den misstänkte att medverka och kommer vara ett kraftfullt verktyg för att utreda och lagföra även den mest omfattande brottsligheten, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredningen har tidigare lämnat förslag om att det ska införas utökade möjligheter att använda förhör som har dokumenterats under förundersökningen som bevisning i domstol (Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål SOU 2017:98). Betänkande har remitterats och bereds inom Regeringskansliet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng