2014-11-02

Tryggare Sverige svarar på utredning om relationsvåld

Betänkandet "Våld i nära relationer - en folkhälsofråga" (SOU 2014:49)

Betänkandet "Våld i nära relationer - en folkhälsofråga" (SOU 2014:49)

I fredags presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige sitt remissvar på betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49). I betänkandet ger samordnaren en omfattande och skrämmande beskrivning hur läget ser ut i landet.
– För att lösa situationen lämnar samordnaren ett 50-tal konkreta och till stora delar bra förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas. Samtidigt saknas en tydlig strategi för hur dessa förslag ska implementeras. Det finns därför inte mycket i betänkandet som talar för att förslagen kommer att göra skillnad i praktiken, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Ett av de mest centrala förslagen handlar om att våld i nära relationer bör bli ett nytt nationellt folkhälsomål. I Socialstyrelsens granskningar framgår att våld i nära relationer, förutom ett stort mänskligt lidande, också genererar enorma samhällskostnader. I en uppskattning från 2006 beräknar Socialstyrelsen att mäns våld mot kvinnor i nära relationer varje år kostar samhället över tre miljarder kronor, en siffra som stiger med det dubbla eller ännu mer om mäns övriga våld mot kvinnor, såsom olaga hot, stalkning och våldtäkt av okänd gärningsman, inkluderas. Framför allt är det rättsväsendet som bär våldets direkta kostnader, vilka Socialstyrelsen beräknar till strax över en miljard kronor per år.

– Det finns en enorm potential i att rikta kraft och resurser till förebyggande insatser mot våld i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet. Vi delar därför helt samordnarens uppfattning i denna del. Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och måste därför också betraktas som ett sådant, menar Magnus Lindgren.

även i övrigt är det lätt att hålla med utredaren om många av de 50 enskilda förslag som ges i betänkandet; flertalet är bra och borde ha genomförts för länge sedan av ansvariga myndigheter. Det finns dock enskilda förslag som vi inte kan ställa oss bakom. Så är till exempel fallet med förslaget om att införa en ny sekretessbrytande regel för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att kunna delge polisen uppgifter för att förebygga allvarligt våld mot närstående.

– Inte sällan lyfts just "sekretessproblem" fram av tjänstemän inom polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård som ett hinder för att kunna göra det man vill. Enligt vår mening är problemet ofta snarare att man inte vill eller kan (t.ex. på grund av brist på kompetens eller resurser) göra det man ska. Sekretessen är i första hand ett skydd för den drabbade, inte ett hinder, säger Magnus Lindgren.

Utredarens syn på sekretessen som ett hinder för samverkan är också symptomatisk för det arbetssätt som hela betänkandet andas. För oss framstår det som om utredningen har åkt landet runt och i första hand intervjuat tjänstemän och ideellt engagerade på operativ nivå, det vill säga personer som inte själva har ansvar för strategier eller övergripande prioriteringar, utan som sitter med det dagliga arbetet med att tillhanda hålla hjälp, stöd och skydd åt brottsutsatta.

– Ett sådant angreppssätt blir alldeles för begränsande. Genom att inte ha tillräcklig egen expertis eller ha genomfört egna studier har utredningen bara blivit en slags förmedlare, närmast en megafon, av vad så kallade praktiker upplever som hinder för den egna verksamheten. Som en konsekvens saknar betänkandet bedömningar av vilken förmåga i form av kunskap, kompetens, resurser etc. som krävs i samhället för att klara denna uppgift, säger Magnus Lindgren.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng