2014-12-05

Stort förtroende för räddningstjänsten

Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny studie från MSB.
Enkätstudien genomfördes av MSB under våren 2014. 44 800 personer i åldersgruppen 18 till 79, boende i 58 olika kommuner, deltog. Utöver frågor om förtroende för och förväntan på offentlig service inom området trygghet och säkerhet, fick personerna även svara på frågor om oro för olyckor, brott och samhällsstörningar samt vilken möjlighet de har att påverka sin egen säkerhet.

Studien presenteras i rapporten öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2014, gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Det känns bra att invånarna har så stort förtroende för räddningstjänsten och ambulansen. Det rör sig om mycket viktiga verksamheter, som många gånger hanterar akuta och livsavgörande händelser, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Räddningstjänsten snabbare än förväntat
En annan fråga som undersökts i studien är vilken förväntan invånarna har på bland annat ambulansen och räddningstjänsten. I alla kommungrupper är ambulansen snabbare på plats än vad invånarna förväntar sig. även räddningstjänsten är ofta snabbare än förväntat. Det visar en jämförelse av hur många invånare som förväntar sig hjälp inom tio minuter med hur ofta hjälpen kommer så snabbt (se tabell längst ner i artikeln).

– Det är positivt att samhällets skyddsnivå för denna typ av händelser i huvudsak är i samklang med medborgarnas förväntningar. En utmaning framöver är att via indikatorer och analys på motsvarande sätt kunna beskriva utfall och förväntan när det gäller skydd mot andra typer av hot, såsom störningar i samhällsviktig verksamhet, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MSB.

överblick för kommunerna
SKL:s och MSB:s rapport släpps årligen, och innehåller även uppgifter om olyckor och brott i landets alla kommuner. Dessa uppgifter, tillsammans med enkätstudien, är användbara när kommunerna nu tar fram handlingsprogram för ökad säkerhet under mandatperioden 2015-2018, enligt SKL och MSB.

– Kommunerna får en bra överblick över tryggheten och säkerheten lokalt. De kan jämföra sitt utfall med andra likvärdiga kommuner, få uppslag till vad de kan göra för att förbättra sig och sedan följa upp utvecklingen, säger Håkan Sörman.

– öppna jämförelser är ett av flera instrument som kommunerna kan använda sig av i sitt utvecklingsarbete för att minska olyckorna och för att öka sin krishanteringsförmåga, säger Helena Lindberg.

Sammanvägt värde om olyckor och brott
Kommunerna rangordnas i rapporten enligt ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med olyckor och brott i kommunen. Det behöver dock inte vara så att kommunerna som ligger i topp arbetar bäst inom området trygghet och säkerhet, kommunerna har olika förutsättningar. Men det sammanvägda värdet är användbart när en kommun jämför sitt utfall med andra som har likvärdiga förutsättningar.

Nationellt sett har Ydre bäst sammanvägt värde, därefter Knivsta och Lomma.

Andelen som förväntar sig att räddningstjänsten ska vara på plats inom 10 minuter efter larm till 122 samt den andel som faktiskt nås inom 10 minuter.
Typ av kommun Förväntat Faktiskt
Storstäder 37 60
Förortskommuner till Storstäder 33 44
Större städer 38 46
Förortskommuner till större städer 37 35
Pendlingskommuner 30 36
Turism- och besöknäringskommuner 27 24
Varuproducerande kommuner 37 39
Glesbygdskommuner 29 17
Kommuner i tätbefolkad region 35 43
Kommuner i glesbefolkad region 32 35

Andelen som förväntar sig att ambulansen ska vara på plats inom 10 minuter efter larm till 122 samt den andel som faktiskt nås inom 10 minuter.
Typ av kommun Förväntat Faktiskt
Storstäder 29 42
Förortskommuner till Storstäder 22 24
Större städer 32 40
Förortskommuner till större städer 13 17
Pendlingskommuner 15 22
Turism- och besöknäringskommuner 16 24
Varuproducerande kommuner 22 34
Glesbygdskommuner 14 26
Kommuner i tätbefolkad region 22 39
Kommuner i glesbefolkad region 30 38


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng