2019-01-02

Säkerhetsmarknadens tekniktrender 2019

Johan Paulsson, CTO på Axis Communications pekar på sex tekniktrender som han tror kommer att prägla marknaden för fysisk säkerhet 2019.

Det har blivit något av en tradition att Axis CTO, Johan Paulsson, offentligen ger sin syn på de betydande teknikrender som berör marknaden för fysisk säkerhet. Här är en editerad sammanfattning av hans trendspaningar för 2019.

Att blicka in i framtiden är aldrig en lätt uppgift, och medan många nya tekniker och bredare frågeställningar utan tvekan kommer att vara av betydelse på längre sikt, är det speciellt intressanta för oss de områden där vi kan se ett övertygande användningsfall på kortare sikt.

Fyra av de sex trender som beskrivs nedan presenterades redan för 12 månader sedan. Inom dessa områden har vi sett en utveckling under de senaste 12 månaderna som visar på potentialen för nästa år. Därmed, inga ursäkter för upprepningen!

1. Artificiell intelligens (AI)

När det gäller AI varierar, naturligtvis, framstegen från bransch till bransch och från applikation till applikation. Inom vissa områden – särskilt hälso- och sjukvård och framför allt detektering av cancer – har AI redan en väsentlig positiv inverkan. Inom andra områden går utvecklingen långsamt framåt. Videoövervakning är ett av dem.

I säkerhetsbranschen används idag maskin- eller djupinlärning mestadels till videoanalys, men vi förväntar oss att tekniken kommer att bli en viktig komponent i många olika applikationer och produkter i framtiden. Med tiden kommer det att bli ett vanligt verktyg för mjukvaruingenjörer och kommer att ingå i många olika miljöer och enheter. Men återigen kommer dess applikation att drivas av de mest övertygande användningsfallen, inte av tekniken i sig. Inom övervaknings- och säkerhetssektorn frestas man att lova för mycket i samband med ny teknik. Detta har varit sant för AI inom videoanalys, och särskilt i en del av de påståenden som gjorts kring den aktuella applikationen av djupinlärning. Med AI och djupinlärning, liksom med all ny teknik, är vi fast beslutna att se till att implementeringen är robust, pålitlig och adresserar verkliga kundutmaningar.

Djupinlärning består av två olika faser: träningsfasen och genomförandefasen. Den förstnämnda kräver mycket bearbetningskraft, data och tid, och kommer sannolikt att köras på en server och/eller i molnet, medan ytterligare träning (finjustering) kan göras vid kanten (vilket är en snygg övergång till vår nästa trend). Genomförandefasen - det som kräver "tränad" data för att fungera - kan göras på vilken nivå som helst inom systemet, helt beroende på hur mycket processorkraft som krävs och hur tidskritisk applikationen är.

Forskning och framsteg kommer att fortsätta, stadigt och medföra stegvisa förbättringar och fördelar under det närmaste året snarare än radikala förändringar.

2. Molntjänster och edge computing

Om AI fortfarande kan sägas vara i de tidiga stadierna i Gartner hypecykeln vore det svårt att hävda att molntjänster är något annat än väletablerade och på väg mot produktivitetens platå, om de inte redan nått den. Det torde vara få organisationer inom de privata eller offentliga sfärerna som inte använder sig av molntjänster på någon nivå, och många har flyttat hela sin infrastruktur till en molnbaserad modell.

Med det sagt är molntjänster baserade på centraliserad databehandling i ett eller flera datacenter, och eftersom spridningen av anslutna enheter för sakernas internet (IoT) växer exponentiellt, så gör även mängden data som produceras det. Även om fler datacenter med ökad kapacitet skapas kan denna tsunami bli överväldigande. Detta kan vara särskilt kritiskt inom områden som videoövervakning, där kraven på data fortfarande är betydande trots utvecklingen av tekniker avsedda att minska behoven lagringsutrymme och bandbredd.

Det är här fördelarna med edge computing kommer fram. I enkla termer placerar edge computing, som namnet antyder, mer databehandling vid "kanten" av nätverket, nära där data samlas in av sensorn och före överföring till datacentret. En särskild fördel i vissa sektorer är hastigheten på bearbetningen och förmågan att agera på de fångade uppgifterna. Ta till exempel ett autonomt fordon. Utan edge computing - där både datainsamling och bearbetning sker i själva fordonet - kan fördröjningen i kommunikation med ett molnbaserat datacenter, även om det bara är millisekunder, vara skillnaden mellan att fordonet undviker en olycka eller inte.

Inom kameraövervaknin innebär edge computing bearbetning av data inuti själva kameran. Även om det kanske inte är så dramatisk som att undvika trafikolyckor kan fördelarna fortfarande vara betydande. För det första kan initial bearbetning av data i kameran minska bandbreddskraven för både dataöverföring och lagringsutrymme betydligt. Dessutom kan data anonymiseras och krypteras innan den överförs, och därigenom hantera säkerhets- och sekretessproblem.

I slutänden kommer molntjänster och egde computing inte att vara ett "antingen ... eller" beslut. De två kommer att verka i balans för största möjliga nytta.

3. Personalisering kontra integritet

Under de kommande åren kan 2018 komma att betraktas som året då den breda medvetenheten om datasekretess nådde sin kulmen, i synnerhet det som hänför sig till personuppgifter. För de inom offentlig och privat sektor medförde EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) en mer omfattande granskning än någonsin av hur organisationer samlar in, lagrar, delar och använder personuppgifter (inklusive det som fångas genom videoövervakning ). För den bredare allmänheten är det dock mer sannolikt frågor relaterade till Facebooks användning av data som har ökat medvetenheten och oron över vad som händer med de personuppgifter som ges bort online.

I slutänden lever vi i en värld där vi har fått värdefulla onlinetjänster i utbyte mot att medvetet eller omedvetet överlämna en betydande mängd personuppgifter. Faktum är att dessa data används av företag som Facebook, Amazon, Google och andra för att öka värdet av de tjänsterna genom en hög grad av personalisering. För många känns det dock som att en gräns mellan praktisk personalisering och integritetsintrång har passerats, och rykten om att hemröstassistenter lyssnar på samtal i hushållet kommer bara att spä på denna oro ytterligare.

I slutänden blir förtroendet mellan en organisation och dess kunder en allt viktigare realtillgång. Faktum är att ny forskning från konsultföretaget Accenture har funnit en korrelation mellan intressenternas förtroende och intäkterna. Oror för ett företags inställning till integritet och användningen av personuppgifter kommer att vara en av de mest betydande aspekterna av förtroende för näringslivet framledes.

4. Cybersäkerhet

Kan något fortsätta att vara en "trend" när det kommer upp varje år och är en ständig källa till oro? Oavsett ditt svar på den frågan är det omöjligt att tänka på problem som kommer att påverka varje sektor i år utan att nämna cybersäkerhet. Faktum är, i förhållande till den föregående punkten, är det snabbaste sättet att skada förtroendet mellan ett företag och dess kunder (och aktieägare) ett cybersäkerhetsbrott. Fråga bara British Airways.

Cybersäkerhet kommer aldrig att lösas, eftersom de cyberkriminella (och alltmer även nationalstater) aldrig kommer att uppföra att försöka hitta och utnyttja sårbarheter. Dessa organisationer är otroligt välfinansierade och välorganiserade, och kan innovera mycket snabbare än företag som måste följa branschreglerna. Attacker blir alltmer sofistikerade, i en tid då antalet anslutna enheter innebär att potentiella sårbarheter och osäkra nätverksändpunkter växer exponentiellt.

Ett särskilt sårbart område som nyligen har belysts är försörjningskedjan, där antingen brist på god cybersäkerhetspraxis eller till och med avsiktligt skadliga handlingar kan leda till att cybersäkerhetsbrott utförs med hjälp av både programvara och hårdvara . Produktens ursprung är mer kritiskt än någonsin, med tillverkare som behöver vara övertygade om att varje länk i deras försörjningskedja är så säker som den borde vara.

5. Smart teknik för att leverera miljöfördelar

Vi har redan sett hur videoanalys kan användas som ett operativt planeringsverktyg inom organisationer som vill förbättra energieffektiviteten inom kontoren, med de därpå följande positiva effekterna för miljön. Men nya typer av sensorer kan mer exakt mäta miljöpåverkan över en organisations webbplatser, som effektivt fungerar som högkänsliga konstgjorda "näsor" som är kalibrerade för olika former av produktion, och termisk bildbehandling kan användas för att identifiera områden för energibortfall.

Ett exempel på ett sådant kritiskt område där sådana sensorer kan öka medvetenheten, förståelsen och i allt högre grad möjliggöra korrigerande åtgärder är luftkvalitet. Oavsett om det är inuti byggnader eller i den yttre stadsmiljön blir de negativa effekterna på hälsa och relaterade kostnader en allt större fråga. Smarta sensorer kommer att spela en central roll för att hantera problemet globalt.

Sådana applikationer ger värde till organisationer genom effektivitet och kostnadsbesparingar (och förhoppningsvis hälsofördelar), men hjälper dem också att nå sina egna miljö- och hållbarhetsmål.

6. Sensorintegration driver smarta åtgärder

I sig kan enskilda sensorer, som de som beskrivs ovan, ge viktiga fördelar. Men en slutgiltig trend, som vi är övertygade om kommer att bli alltmer utbredd under 2019, är att kombinera och integrera sensorer för att leda till "smarta" åtgärder. I exempelvis en "smart stad" kan en rörelsesensor ansluten till en barriär utlösa en kamera som i sin tur skulle utlösa en varning i operationscentret, vilket möjliggör ett snabbt och lämpligt svar. Eller så kan en miljösensor kan utlösa en video- eller värmekamera för att snabbt identifiera bränder eller spill, vilket återigen ger upphov till varningar som skapar ett snabbare och effektivare svar. När typerna av sensorer övervägs – från termisk till rörelse – från atmosfärisk till video – är de sätt som de kan kombineras på oändliga, liksom de potentiella fördelarna med att göra detta.

Tekniken fortsätter att utvecklas i snabb och accelererande takt. Även om man lätt kan bli distraherad av potentialen i varje ny trend eller innovation, måste var och en övervägas i förhållande till de användningsfall som kommer att ge maximal positiv inverkan och värde för organisationer och medborgare. Detta förblir synsättet utifrån vilket vi betraktar teknikutvecklingen och dess tillämpning, och 2019 utlovar att bli ytterligare ett spännande år för att föra ut nya tekniker på marknaden på allt mer användbara sätt.

Johan Paulsson, CTO, Axis Communications


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng