2014-12-03

Justitieutskottet vill se ökad kompetens om cyberbrott och ökat antal lokala poliser

Justitieutskottets vice ordförande Annika Hirvonen (mp) och justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (m) (foto: Riksdagsförvaltiningen)

Justitieutskottets vice ordförande Annika Hirvonen (mp) och justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (m) (foto: Riksdagsförvaltiningen)

Nu föreslår justitieutskottet att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag i olika frågor som rör rättsväsendet. Utskottet vill bland annat se en redovisning av åtgärder för att öka antalet lokala poliser och att ytterligare åtgärder ska vidtas för att öka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på internet.
Det var i samband med behandlingen av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 om pengar till rättsväsendet som justitieutskottets ställningstagande kom. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om knappt 40,8 miljarder kronor till rättsväsendet. De största utgiftsposterna är Polismyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Fler lokala poliser
Justitieutskottet menar att regeringen bör verka för att polisen i samarbete med räddningstjänsten och civilsamhället säkerställer trygghet och säkerhet för boende på landsbygden. De föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser.

Bakom detta förslag står allianspartierna. Vänsterpartiet reserverar sig dock mot förslaget då de menar att det är den nya Polismyndigheten som ska besluta om hur resurserna inom polisväsendet ska fördelas.

Prioritera bostadsinbrotten
Justitieutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet mot bostadsinbrott. Bakom förslaget till tillkännagivande står en motion från Kristdemokraterna.

De rödgröna partierna reserverar sig mot förslaget och pekar på det arbete som pågår inom åklagarmyndigheten för att så kallade mängdbrott ska hanteras mer effektivt, vilket också inkluderar arbetet mot bostadsinbrott. Vidare anser de att det är Polismyndigheten och åklagarmyndigheten hur arbetet med olika brottstyper ska ske.

öka kompetens om cyberbrottslighet
Vidare vill justitieutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att rättsväsendet bättre ska kunna bekämpa den brottslighet som sker på internet.

Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag då de anser att pågående arbete vid bland annat Regeringskansliet, Brå och Rikspolisstyrelsen är tillräckligt.

Prioritera djurrättsaktivisters brott
Utskottet anser också att rättsväsendet måste börja prioritera arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister. Bland annat vill de att möjligheter för att ge bättre skydd åt dem som utsätts för hot, skadegörelse och annan typ av brottslighet av djurrättsaktivister ska ses över.

Bakom förslaget till tillkännagivande står motioner från Moderaterna och Centerpartiet. De rödgröna reserverar sig dock även om de säger sig ha förståelse för önskemålen om bättre skydd för näringsidkare som arbetar med djurhållning och som utsätts för hot och annan allvarlig brottslighet av så kallade djurrättsaktivister.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng