2013-12-23

Fortifikationsverket blir kvar som myndighet

Fortifikationsverket med huvudkontor i Eskilstuna kommer inte att läggas ned. Regeringen väljer att behålla myndigheten i sin nuvarande form, trots att en utredning föreslagit att myndigheten skulle läggas ned. Regeringen kommer även att ge ett uppdrag till Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk att bland annat öka samverkan mellan myndigheterna.
– Vi har funderat noga på hur den framtida förvaltningen av statliga fastigheter ska se ut och kommit fram till att det inte finns tillräckliga skäl för att avveckla Fortifikationsverket. Myndigheten kommer även i fortsättningen att ha ett stort bestånd av fastigheter att förvalta, och den nya struktur som vi arbetat med har visat sig inte leda till de fördelar som hade motiverat en stor organisationsförändring. Därför väljer vi att låta myndigheten vara kvar som den är, säger civilminister Stefan Attefall.

Två utredningsbetänkanden har kommit fram till olika förslag gällande hur stor del av statens försvarsfastigheter som bör förvaltas av ett statligt bolag och hur stor del som bör fortsatt förvaltas av en statlig myndighet. Tidigare ansågs Försvarsmakten vara bäst skickade att förvalta det skyddade beståndet av försvarsfastigheter. Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2012 att man hade för avsikt att avveckla myndigheten Fortifikationsverket. Utredningen Försvarsfastigheter i framtiden (SOU2013:61) föreslog i september i år att både Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket skulle läggas ner och att dessa istället skulle bilda en ny fastighetsförvaltande myndighet.

Nu har dock regeringen valt att behålla den befintliga strukturen för myndigheterna. Idag finns en samsyn om att det skyddade beståndet av försvarsfastigheter inte bör förvaltas av Försvarsmakten själva, något som skulle ha inneburit att man frångick grundprincipen om att skilja på ägande och brukande av statens fastigheter. De försvarfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av en myndighet kommer därmed även i fortsättningen att förvaltas av Fortifikationsverket.

Statens fastighetsverk, som också skulle beröras av förändringen enligt den senaste utredningen, har också flera stora och viktiga renoveringsprojekt framför sig. Regeringen anser därför att det är viktigt att Statens fastighetsverk kan lägga fokus på det operativa förvaltningsarbetet och att en omorganisation skulle riskera störa detta arbete.

– Det finns fortfarande många aspekter kvar att hantera i de utredningsbetänkanden som lämnats, till exempel huruvida vissa fastigheter kan avyttras till ett statligt bolag eller till den öppna marknaden. Det kommer regeringen att återkomma till, men i den övergripande organisationsfrågan är det viktigt att skapa klarhet och tydlighet så fort som möjligt, inte minst för de anställdas skull, säger Stefan Attefall.

Regeringen anser dock att det finns möjlighet till synergier och effektivisering inom och mellan Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk. Regeringen har därför för avsikt att efter årsskiftet ge myndigheterna i uppdrag att gå igenom verksamheterna för att hitta möjligheter till samordning och synergier mellan myndigheterna samt redovisa möjligheter till effektivisering.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng