2014-12-12

DI kritisk till förslag om ny datalagstiftning inom vården

Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.<br/>(Foto: Johanna Wulff)

Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.<br/>(Foto: Johanna Wulff)

Datainspektionen riktar skarp kritik mot förslagen till nya lagar inom vård och omsorg. Kritiken rör såväl förslagens kvalitet som dess slutsatser.
En utredning har på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram förslag på ny datalagstiftning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De nya lagarna är tänkta att ge en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Datainspektionen är skarpt kritisk till förslagen.

– Bristerna i förslagen riskerar att leda till en obefogad spridning av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och det är oacceptabelt, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Datainspektionen har funnit en rad brister i förslagen. Framför allt saknas analyser över vilka konsekvenser en ökad spridning av personuppgifter kan få för den personliga integriteten.

– Lagförslag som rör känsliga uppgifter om väldigt många personer måste enligt grundlag innehålla ordentliga analyser och välgjorda avvägningar där man övervägt mindre integritetskränkande alternativ och det måste också finnas förslag på konkreta integritetsskyddande åtgärder. Det saknas i stor utsträckning här, säger Kristina Svahn Starrsjö.

I sitt yttrande påpekar Datainspektionen att hälso- och sjukvården relativt nyligen fick en ny dataskyddslagstiftning som ökade möjligheterna för spridning av patientuppgifter inom vården, men att Datainspektionens erfarenheter är att den lagen i många avseenden inte följs av vårdgivarna.

Datainspektionen ifrågasätter därför rimligheten i att ändra lagstiftningen så att patientuppgifter får spridas ytterligare innan de nuvarande reglerna som rör patientens integritetsskydd fungerar tillfredsställande.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng