2020-09-17

Brå: Brott i de flesta simhallar och bibliotek

Alla bibliotek har varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna.

Brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek skapar otrygghet för besökare och har negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö, menar Brå i en kartläggning. Variationen är dock stor mellan verksamheter.

De flesta simhallar och bibliotek uppger att brott och ordningsstörningar påverkar verksamheten negativt. I de flesta fall handlar det dock om att verksamheten har påverkats negativt i väldigt liten eller i ganska liten utsträckning. Det visar kartläggningen som Brå har gjort på uppdrag av regeringen. Variationen är dock stor över landet, det är vanligare med störningar i större städer och i lokaler med fler besökare.

På de flesta simhallar har det förekommit någon form av bråk. Simhallar med många besökare har generellt en mer omfattande problembild än mindre simhallar. Även hot, trakasserier och sexuella kränkningar har förekommit på många simhallar. På knappt hälften av simhallarna har det förekommit våld mot antingen personal eller besökare under de senaste tolv månaderna. Utöver händelser som varit direkt riktade mot besökare eller personal har även stöld och skadegörelse förekommit på många simhallar.

Alla bibliotek har varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna och precis som för simhallarna är det stora skillnader mellan biblioteken. I genomsnitt har det förekommit åtta olika typer av händelser under det senaste året. På de mest utsatta biblioteken har det under året inte bara förekommit många olika typer av incidenter, utan relativt många av dessa har förekommit oftare än tio gånger. På de minst utsatta biblioteken har det förekommit endast ett fåtal olika händelsetyper vid relativt få tillfällen.

Brås bedömning är att det i alla fall delvis finns förutsättningar för att tillämpa ett tillträdesförbud på simhallar och bibliotek. De brott och ordningsstörningar som framkommit i Brås kartläggning överensstämmer till stor del med det förslag på lagstiftning om tillträdesförbud som har lagts fram. Det är delvis samma personer som återkommande ligger bakom händelserna och i en stor del av fallen är de i straffbar ålder.

För de flesta simhallar och bibliotek handlar det dock om förhållandevis få händelser per år och de flesta är av en lindrigare karaktär. För många verksamheter kommer ett tillträdesförbud därför troligen inte att vara aktuellt. Det finns dock en mindre andel verksamheter som utsätts upprepade gånger, vilket påverkar såväl personalens arbetsmiljö som besökarnas trivsel, menar Brå.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng