2023-02-14

Varningen: Stor ökning av hotbild mot samhällsviktiga verksamheter

Hotbilden kopplad till verksamheternas informationssäkerhet i form av cyberattacker upplevs vara allvarligast.

Under 2022 upplevde nästan 7 av 10 beslutsfattare (65 procent) en allvarligare hotbild mot deras verksamhet. Enbart 1 av 100 upplever att hotbilden inte alls är allvarlig, visar rapporten Svensk Säkerhetsindex från Basalt.

Rapporten visar att majoriteten av samhällsviktiga verksamheter saknar ett heltäckande verksamhetsskydd för både inre och yttre hot.

Hotbilden kopplad till verksamheternas informationssäkerhet i form av cyberattacker upplevs vara allvarligast bland verksamhetsskyddets tre områden; informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. 8 av 10 anser att hotet mot informationssäkerheten är allvarligt. Hotet mot den fysiska säkerheten (obehörigt tillträde till områden eller byggnader där en aktör kan få tillgång till skyddsvärd information) upplever en tredjedel (31 procent) som allvarlig.

Lägst är hotbilden kopplad till personalsäkerhet (det vill säga oavsiktliga eller avsiktliga riskbeteenden hos egen personal kopplade till informationssäkerhet), endast 28 procent upplever den som allvarlig. Att hotet kopplat till personalsäkerhet är lägst kan bero på att det underskattas. Det kan även finnas ett obehag att konfrontera sina medarbetare såväl som en osäkerhet kring hur man bör ta sig an frågorna, betonas det i rapporten.

I år konstateras att säkerhetsfrågan hos verksamheterna både är högt på agendan och budgeterad. Nästan 9 av 10 (87 procent) beslutsfattare anser att statusen för säkerhetsarbetet har ökat, bara 1 av 100 anser att den har minskat.

Säkerhetschefer har också fått mer pengar att röra sig med, 70 procent av organisationerna anger att deras säkerhetsbudget har ökat de senaste åren. Trenden med ökat fokus på säkerhetsarbete ser även ut att hålla i sig då 65 procent förutspår att budgeten kommer fortsätta att öka.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng