2022-10-26

Utredning: Utökade möjligheter till tvångsmedelsanvändning

Ett del­betänkande med förslag som syftar till att ge de brotts­bekämpande myndig­heterna effekti­vare verktyg för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott i krimi­nella nätverk har över­lämnats till regeringen.

De brotts­bekämpande myndig­heterna har efterfrågat att i större utsträck­ning kunna använda hemliga tvångs­medel utanför en brotts­utred­ning för att bekämpa den allvarliga brotts­lighet som före­kommer i krimi­nella gäng. Utred­ningen om preven­tiva tvångs­medel har därför haft i uppdrag att se över reglerna om preven­tiva tvångs­medel och över­väga om de möjlig­­heter som finns ska utökas.

Utredningen före­slår att tillämp­nings­området för den så kallade preven­tivlagen utökas. Det innebär att hemliga tvångs­medel, bland annat hemlig avlyss­ning av elektro­nisk kommu­nikation och hemlig data­avläsning, ska kunna användas utanför en brotts­utred­ning i syfte att förhindra den allvar­ligaste brotts­lig­heten som begås inom krimi­nella nätverk. Det gäller bland annat mord, spräng­ningar och grova narkotika­brott.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng