2018-09-18

Stor könsskillnad i otrygghet bland Stockholms ungdomar

Andelen elever som uppger att de känner sig mycket otrygga, ganska otrygga eller att de inte går ut på kvällen av oro för att utsättas för brott.

Av de elever som känner sig otrygga i Stockholm syns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar, dock syns inte någon dramatisk ökning i årets undersökning för någon av grupperna. Det visar Stockholmsenkäten.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad. Rapporten visar att en majoritet av stadens unga rapporterar att de känner sig ganska eller mycket trygga när de går ut sent en kväll i området där de bor.

Även om den upplevda oron har ökat något bland flickor i år 2 på gymnasiet sedan 2014 ligger nivåerna bland flickor i båda åldersgrupperna med vissa variationer runt 30 procent under hela mätperioden 2010 till 2018.

Ungefär samma mönster är tydligt för pojkar, dock på betydligt lägre nivåer än flickor. I år 2 på gymnasiet syns en ökning från 9 procent år 2016 till 14 procent år 2018, men sett till mätperioden syns inga större förändringar oavsett årskurs.

I Stockholmsenkäten är frågan om otrygghet (oro för att gå ut sent en kväll i området där du bor) identisk med den som ställs till ett urval individer i åldrarna 16-79 i Stockholms stads trygghetsmätning. Likt resultatet i Stockholmsenkäten, uppger ungefär en tredjedel av flickorna och en sjundedel av pojkarna i trygghetsmätningen från 2017 att de är otrygga i sitt bostadsområde.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng