2019-12-02

Sex myndigheter får i uppdrag att motverka explosiva varor

Regeringen ger sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa.

– Utvecklingen av sprängningar i kriminella konflikter kräver att berörda myndigheter tar ett helhetsgrepp kring problemen och kan agera med uthållighet i sina insatser. Det kommer det här uppdraget att bidra till, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De senaste åren har våldet mellan kriminella inneburit en ökad benägenhet att använda explosiva varor, vilket innebär en betydande fara för allmänheten. Regeringen ger därför Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att stärka det operativa samarbetet, utveckla arbetsmetoder och öka kunskapen för att gemensamt öka förmågan att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa.

Myndigheterna ska också förstärka det nationella och internationella samarbetet och samråda med branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan