2019-04-05

RR: "Svag styrning av arbetet mot organiserad brottslighet"

Regeringens styrning av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet har inte varit samordnat eller tydligt. Foto: Matton Collection

Tolv stora myndigheter har i flera år lagt ner omfattande resurser på att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionens granskning visar att regeringens styrning har varit otydlig och utan samordning. Brister i uppföljningen gör dessutom att insatsernas effekter inte går att utvärdera.

Sedan 2008 bedriver tolv myndigheter på regeringens uppdrag ett gemensamt arbete för att bekämpa organiserad brottslighet. Verksamheten är omfattande. Under perioden 2013–2018 satsade myndigheterna mer än 2,8 miljoner arbetstimmar och minst 1,4 miljarder kronor på det gemensamma uppdraget.

Riksrevisionen har granskat hur arbetet styrs. Granskningen visar att regeringens styrning inte har varit tydlig eller samordnad, och att de inblandade myndigheterna därför själva har behövt formulera vad arbetet konkret ska leda till.

Under delar av perioden 2008–2017 har regeringen skrivit in uppdraget i vissa av myndigheternas regleringsbrev, men ingen myndighet har det i sitt regleringsbrev för 2018. Endast Polismyndigheten har det i sin instruktion, men då enbart ansvaret att återrapportera om arbetet – inget om arbetet i sig.

Ingen ledning gällande verksamhetens storlek
Enligt regeringen ska verksamheten finansieras inom ramarna för respektive myndighets förvaltningsanslag, men myndigheterna har inte fått någon ledning när det gäller verksamhetens storlek, hur mycket resurser som ska användas eller hur uppdraget ska prioriteras i relation till övrig verksamhet. Fem myndigheter har äskat men inte fått extra medel och fyra uppger att finansieringen är problematisk.

– Regeringen har dessutom inte följt verksamheten i tillräcklig utsträckning för att försäkra sig om att den nått sina mål. Det är anmärkningsvärt för en så omfattande och viktig verksamhet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Svårt att utvärdera effekterna
Riksrevisionen konstaterar också att brister i uppföljning och redovisning gör det svårt för myndigheterna att utvärdera effekterna av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

– Arbetet har pågått i tio år. Trots det finns det endast begränsad information om hur mycket resurser som läggs ner och hur väl målen nås. En verksamhet som årligen sysselsätter hundratals människor till en kostnad av flera hundra miljoner kronor borde följas upp bättre än så, säger Susanna Honnér, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet, samt att resursanvändning och resultat följs upp. Myndigheterna rekommenderas att skapa bättre förutsättningar för bedömning av effektivitet och måluppfyllelse.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng