2019-05-21

RR: Brister i styrningen av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård

Foto: Matton collection

Riksrevisionens granskning av rättskedjan visar att regeringen i sin styrning av myndigheterna inte har haft tillräckligt fokus på hela kedjan.

Verksamheterna inom rättskedjan (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård) hänger ihop, och de olika myndigheterna påverkas av varandras arbete. För att till exempel flaskhalsar inte ska uppstå behöver styrningen därför vara sammanhållen och ta hänsyn till effekter längs hela kedjan.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen och de ansvariga myndigheterna är medvetna om detta. Trots det har styrningen huvudsakligen varit inriktad på de enskilda myndigheterna, och därmed inte tagit tillräcklig hänsyn till effektiviteten i hela rättskedjan.

– Det beror delvis på Justitiedepartementets interna arbetsprocesser och ansvarsfördelning som utgår från de enskilda myndigheterna. Men vi ser även att kedjeperspektivet inte har varit tillräckligt framträdande i resursfördelning och i viktiga styrdokument, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Att rättskedjan inte styrs på ett samlat sätt innebär, enligt Riksrevisionen, i förlängningen en ökad risk för att rättsväsendet inte fungerar så effektivt som det skulle kunna. Detta kan till exempel leda till bristande hantering av brottmål och växande handläggningstider, som går ut över enskilda.

Riksrevisionen konstaterar vidare att även uppföljningsarbetet i större utsträckning behöver präglas av ett kedjeperspektiv, och att det behövs bättre kunskaper om sambanden i rättskedjan.

– Idag är det svårt att fullt ut följa hela kedjans arbete och resultat. Vår bedömning är därför att tillgången till analyser med ett övergripande perspektiv behöver stärkas, säger Helena Fröberg, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att:

• tydliggöra ett mer långsiktigt rättskedjefokus i sin styrning

• öka helhetsperspektivet i kontakterna med myndigheterna

• stärka tillgången till uppföljning och analys med övergripande perspektiv.

Myndigheterna rekommenderas att i större utsträckning gemensamt diskutera strategiska frågor för att nå samsyn kring prioriterade områden och vad som bör göras för att rättskedjan ska fungera effektivt.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan