2023-09-07

Regeringen satsar på svenskt cybercampus vid KTH

Cybercampus Sverige ska bli ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige.

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Under 2024 tillförs 25 miljoner kronor för att etablera det nya campuset. Från och med 2025 tillförs 40 miljoner kronor per år.

– Liknande cybercampus har etablerats i exempelvis Norge och Nederländerna. Länder som liksom Sverige har ett stort behov av kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet. Cybercampus Sverige ska fokusera på forskning, innovation och utbildning som stöd för alla samhällssektorer och möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Regeringen ser fram emot värdefulla bidrag från Cybercampus Sverige för att stärka samhällets förmåga att hantera cyberhoten, säger utbildningsminister Mats Persson.

Cybercampus Sverige ska bli ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige. Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har i dag ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) som knyter samman forskning och utbildning inom cybersäkerhet och informationssäkerhet. Under 2022 presenterades förslaget att det ska inrättas ett svenskt cybercampus. Flera myndigheter och företag har sedan deltagit i ett Vinnovafinansierat planeringsprojekt för etableringen av Cybercampus Sverige. Regeringen föreslår nu att KTH tillförs medel för att bygga upp utbildning och forskning inom ramen för satsningen.

– Vi befinner oss i allvarstider. Cyberattacker och cyberspionage mot Sverige och svenska intressen är en stor säkerhetsutmaning. Vår förmåga att hantera cyberhoten måste ses ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om nationell säkerhet, utan också om Sveriges konkurrenskraft och i förlängningen vårt ekonomiska välstånd. Arbetet med att stärka samhällets informations- och cybersäkerhet står därför högt upp på regeringens agenda, säger försvarsminister Pål Jonson.

Cybercampus Sverige kommer att innebära en betydande förstärkning av kompetensförsörjningen av cybersäkerhetsexperter.

Fakta om CDIS

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS) grundades 2020 som ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Sedan 2020 har även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anslutit sig till CDIS. En central uppgift för CDIS är att bedriva forskning på cyberförsvarsområdet för Försvarsmaktens och totalförsvarets behov. Målsättningen är att bidra till att höja landets förmåga att bygga upp och utveckla ett starkt cyberförsvar. Utöver forskning ansvarar CDIS för de tekniska delarna i utbildningen av värnpliktiga cybersoldater.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng