2022-12-23

Polisen ska kunna använda häkten och polisarrester tillfälligt

Justitiedepartementet har remitterat en promemoria med förslag som ökar polisens möjligheter att använda tillfälliga arrest­lokaler vid särskilda situationer. Syftet är att ge polisen bättre förutsättningar att upprätthålla ordning och säkerhet vid till exempel stora demonstrationer som kan leda till omfattande ordningsstörningar och många frihetsberövanden.

– Erfarenheter från till exempel de uppmärksammade upploppen i Göteborg 2017 visar på ett behov hos polisen att i vissa fall kunna ställa upp tillfälliga arrester. Förslagen innebär en stärkt förmåga för polisen att hantera den typen av situationer. Det kan också leda till att enskilda slipper timslånga transporter till ordinarie arrestlokaler, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Kriminal­vården och Polismyndigheten har i separata hemställningar till Justitiedepartementet begärt att förordningen om utformningen av häkten och polisarrester ska ändras. Båda myndigheterna anser att det med anledning av den rådande platsbristen finns ett uppenbart behov av att tillfälligt, under en kortare tid, kunna förvara intagna i särskilda rum. På detta sätt kan lokalerna, där det ofta råder platsbrist, användas på ett effektivare sätt, menar regeringen.

Polismyndigheten ser ett behov av att i större utsträckning än i dag kunna använda förvaringsrum i tillfälliga polisarrester. Det gäller främst två situationer: Dels större arrangemang på platser utan tillgång till vanliga arrestlokaler eller där befintliga arrestlokaler inte används eller räcker till, vid till exempel större festivaler, idrottstävlingar och marknader. Dels stora demonstrationer som förväntas leda till omfattande och allvarliga ordningsstörningar och ett stort antal frihetsberövanden.

I promemorian föreslås att:

  • det i tillfälliga polisarrester ska vara möjligt att, i vissa fall, använda förvaringsrum som avviker från rådande storlekskrav för golvyta, kubikinnehåll och rumshöjd. Avvikelsen får vara högst fem procent;
  • det ska vara möjligt att, när det finns särskilda skäl, även avvika från vissa utformnings- och utrustningskrav i förvaringsrum i tillfälliga polisarrester. Det gäller bland annat kraven på fönster, ljudisolering och förvaring av tillhörigheter;
  • det i häkten och polisarrester ska vara möjligt att använda väntrum som avviker från rådande krav på storlek, utformning och utrustning när en person anländer till eller ska lämna ett häkte eller en polisarrest. Placering i väntrum ska bara ske under mycket kort tid.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng