2022-05-11

MSB vill se investeringar för att skydda kritisk infrastruktur

De största satsningarna som MSB föreslår är inom kommuners och regioners beredskap, investeringar i säkerhetsskydd samt en grundläggande robusthet i organisation, infrastruktur och anläggningar.

Investeringar i reservkraft och robust drivmedelsförsörjning och sensorer för att upptäcka digitala intrångsförsök i kritisk infrastruktur – det är några av MSB:s förslag för att stärka det civila försvaret.

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.

– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, betonar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Regeringen har fått konkreta, prioriterade och prissatta förslag av MSB om åtgärder för att stärka det civila försvaret. Några exempel på förslag är investeringar i reservkraft och robust drivmedelsförsörjning, sensorer för att upptäcka digitala intrångsförsök i kritisk infrastruktur, säkra datahallar med redundans (om en slås ut finns minst en extra), utbyggnad av kommunala trygghetspunkter där allmänheten kan söka skydd, livsmedelsförsörjning inklusive vatten, med mera.

Totalt har ett 70-tal myndigheter bidragit med över 700 förslag till åtgärder. MSB har gjort en bedömning som även utgår från tidigare systemanalyser av identifierade behov för att stärka civilt försvar.

Åtgärdsförslagen spänner över alla samhällsviktiga sektorer. Förslagen speglar också utvecklingsbehov som MSB tidigare har identifierat i rapporter och analyser till regeringen. Slutligen är det viktigt att nå balans mellan satsningar på olika geografiska nivåer, menar MSB, och föreslår en kraftfull satsning på Sveriges kommuner och regioner.

De största satsningarna som MSB föreslår är inom kommuners och regioners beredskap, investeringar i säkerhetsskydd samt en grundläggande robusthet i organisation, infrastruktur och anläggningar. Bland annat har länsstyrelserna föreslagit statliga investeringsprogram för att stärka kommunal transportinfrastruktur, dricksvatten, avlopp och energiförsörjning vid höjd beredskap och krig.

För informationssäkerhet och säkerhetsskydd handlar den större delen om informations- och cybersäkerhet i de olika samhällsviktig verksamhet, exempelvis sensorer för att snabbt identifiera it-attacker mot kritisk infrastruktur.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng