2015-01-28

Han efterlyser en allians för trygghet och säkerhet

Hans Wermdalen har ett förflutet som byråchef på Säpo, koncernsäkerhetschef vid L M Ericsson och som tf vd och sedermera vice vd för Securitas. 1976 blev han ordförande i det svenska chaptret i Asis International och 1982 var han med och grundade branschorganisationen Swesec, i vilken han var ordförande från 1982 till 1996. 1998 blev han Vice President Asis i Europa och den förste europé att ta en plats i den amerikanska Asis-styrelsen åren 2000 – 2003

Hans Wermdalen har ett förflutet som byråchef på Säpo, koncernsäkerhetschef vid L M Ericsson och som tf vd och sedermera vice vd för Securitas. 1976 blev han ordförande i det svenska chaptret i Asis International och 1982 var han med och grundade branschorganisationen Swesec, i vilken han var ordförande från 1982 till 1996. 1998 blev han Vice President Asis i Europa och den förste europé att ta en plats i den amerikanska Asis-styrelsen åren 2000 – 2003

Samhällets resurser måste mobiliseras bättre för att åstadkomma en ökad trygghet. En effektiv samverkan mellan myndigheter, kommuner och företag är nödvändig för att samhället ska fungera i sin helhet. Med den konklusionen menar Hans Wermdalen att det är hög tid att skapa en allians för trygghet och säkerhet. ”Ingen vet när nästa kris eller terrordåd kan inträffa”, skriver han i ett debattinlägg.

I Tyskland har myndigheterna och näringslivet bildat en allians för säkerhet – Allianz für Sicherheit in Wirtschaft (ASW). I vårt land arbetar i huvudsak myndigheterna för sig själva utan strukturerad samverkan med det övriga samhället.

Samhället är idag uppbyggt av en rad komplexa verksamheter som ibland är helt avgörande för hur väl samhället i sin helhet fungerar. Den samhällsviktiga verksamheten måste fungera annars kan det på kort tid bli kris och om en sådan inträffar måste skadeverkningarna hanteras och bli så små som möjligt.

Polis, räddningstjänst samt många statliga och privata företag är nyckelresurser för att förebygga och avvärja kriser. Polisen är förstatligad och sedan årsskiftet centraliserad till en enda polismyndighet. Kommunerna ansvarar för den lokala räddningstjänsten där sedan flera år resurserna krympts och brandförsvarsförbund ingåtts över kommungränserna. I företagen är kostnadseffektivitet och lönsamhet ledord på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Det gäller även statliga företag såsom SJ, Vattenfall och Telia vilka är hörnpelare i infrastrukturen.

Inom så gott som all samhällsviktig verksamhet är en ostörd produktion beroende av privata företag och organisationer. En tydlig trend är dessutom att IT-säkerheten blir allt viktigare och att beroendet av informationsteknologin ökar. En gemensam nämnare är alltså att den samhällsviktiga verksamheten spänner över både privat och offentlig sektor. Med en särskild inrikesminister i den sittande regeringen har dock bättre förutsättningar skapats för att använda polis och räddningstjänst effektivare både till vardags och i krissituationer.

Säkerhetspolisen har en viktig samordnande funktion i beredskapen mot våldsbejakande extremism och i den nya polisorganisationen har inrättats en nationell operativ avdelning för bekämpning av grövre brott. IT-säkerheten samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och inom den finansiella sektorn finns visst samarbete mellan myndigheter och banker. I civilsamhället finns 3-4000 säkerhetshandläggare vid företag och i kommunerna som bör vara en självklar resurs för hela samhället såväl i krishantering som brottsprevention. Men vare sig organisationen Svenskt Näringsliv med 60 000 medlemsföretag eller Sveriges kommuner och landsting (SKL) och inte heller den nya inrikesministern har "sträckt ut någon hand" för att få till stånd samarbete.

Vissa verksamheter är av särskild betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden och är därför nödvändiga eller mycket viktiga för samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser. Vid ett allvarligt terrordåd, en utbredd pandemi eller en IT-attack mot viktiga system kan hela samhället drabbas. Samhället måste därför planera för och ha beredskap med förmåga att motstå olika typer av allvarliga händelser. Det får inte uppstå tveksamheter om ansvar och ledarskap när något allvarligt inträffar.

Därför behövs i vårt land inte endast samverkan mellan myndigheter utan även med kommuner och företag för att samhället ska fungera i sin helhet. Det behövs ingen särskild utredning för att åstadkomma detta för det brådskar! Ingen vet när nästa kris eller terrordåd kan inträffa. Vem tar initiativet?

Hans Wermdalen
F. d. Säpo, Ericsson och SecuritasLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan