2019-10-04

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan ska utredas

Regeringen vill utreda de framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan och har därför gett detta i uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet.

Vad som händer i början av rättskedjan, då ett brott anmäls, kan ha inverkan hela vägen fram till verkställighet i Kriminalvården. Det kräver en förståelse för hur myndigheterna i rättskedjan utgör delar av en större helhet, och analyser av vad det innebär för myndigheternas verksamheter och resursbehov.

Regeringen tar nu initiativ för att myndigheternas arbete med att prognosticera och bedöma framtida verksamhetsvolymer ska utvecklas. Det är viktigt inte minst mot bakgrund av den pågående satsningen på rättsväsendet, med bland annat utbyggnaden av Polismyndigheten, och ett stort antal straffrättsliga reformer. Det behövs ett tydligare rättskedjeperspektiv för att satsningen ska få genomslag i hela rättskedjan och för att flaskhalsar ska undvikas. Välgrundade gemensamma analyser är också centrala i bedömningarna av resursbehovet för respektive myndighet och för rättskedjan som helhet.

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlagen för 2021–2023.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan