2022-02-09

Förslag för att säkra elektronisk bevisning

Tillgång till elektro­nisk bevisning blir allt viktigare i brotts­utred­ningar men lag­stiftningen har släpat efter. I morgon beslutar regeringen en propo­sition med förslag på flera moderni­seringar för att polis och åkla­gare ska kunna säkra elektro­niska bevis i större utsträck­ning än tidigare.

Nya kommu­nika­tions­mönster och den tekniska utveck­lingen har gjort att mycket av den infor­mation som tidigare varit tillgänglig för brotts­bekäm­­pande myndig­heter inte längre går att komma åt, menar regeringen.

I en propo­sition föreslår regeringen bland annat att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna i fler fall än i dag ska kunna skaffa sig tillgång till infor­mation som är lagrad på externa servrar och som kan utgöra viktiga bevis. Det hand­lar också om möjlig­heter att förmå någon att öppna exem­pelvis en mobil­telefon med hjälp av bio­metrisk autenti­sering som finger­avtryck eller ansikts­igen­känning, för att på så sätt få tillgång till inne­hållet i mobilen.

– Nu ger vi de brotts­bekämpande myndig­heterna kraft­fulla verktyg för att komma åt och säkra viktig elektro­nisk bevis­ning i större utsträck­ning än tidigare, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Det föreslås också att för­budet mot beslag av med­delanden som skickats mellan den miss­tänkte och en närstående tas bort. I exempel­vis utred­ningar om brott i nära relation är sådana med­delanden ofta avgörande bevisning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng