2018-04-06

Förändring av skyddslagstiftningen ska förstärka totalförsvaret

Den parlamentariska kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnade idag, den 5 april, sitt delbetänkande "Några frågor i skyddslagstiftningen" till statsrådet Peter Hultqvist. Kommittén föreslår förändringar i skyddslagstiftningen i syfte att förbättra skyddet för Sveriges totalförsvarsverksamhet.

Skyddslagstiftningen erbjuder vissa byggnader, områden och andra objekt av betydelse för totalförsvaret ett förstärkt skydd mot bland annat sabotage, terroristbrott och spioneri. Kommittén har mot bakgrund av ökade krav på den svenska totalförsvarsförmågan fått i uppdrag att se över vissa frågor i lagstiftningen.

– De ökade kraven på totalförsvaret kräver vissa anpassningar av skyddslagstiftningen, säger kommitténs ordförande Margareta Bergström.

Kommittén föreslår bland annat:

  • Utökade möjligheter att besluta om skyddsobjekt till skydd för civil och militär verksamhet,
  • Större möjlighet för regeringen att utöka skyddslagens tillämpningsområde under extraordinära förhållanden,
  • Uttryckliga befogenheter för skyddsvakter och andra som bevakar skyddsobjekt att ingripa mot drönare och andra obemannade farkoster som framförs i luften, på land eller i vatten inom eller i närheten av skyddsobjekt.

Delbetänkandet ska nu remissbehandlas och kommittén övergår till att arbeta med övriga delar av sitt uppdrag. I dessa ingår bland annat att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation.

– Det är angeläget att förbättra skyddet för totalförsvarsverksamheten. Kommitténs bidrag är ett viktigt underlag i detta arbete, säger Peter Hultqvist.

Kommitténs arbete ska slutredovisas senast den 1 april 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng