2013-07-04

Brottsutvecklingen i Sverige

Nästan hälften av alla brott som anmäls rör olika typer av stölder och skadegörelse. Men det behöver inte innebära att den typen av brott är vanligast – vissa brott har nämligen en benägenhet att inte anmälas.
Räknar man med dessa för polisen okända brott så hör troligen trafikbrott och narkotikabrott egentligen till de vanligaste brotten.

Brå (Brottsförebyggande rådet) har tittat på vilka typer av brott som är vanligast och vilka brott som ökar eller minskar. Brå konstaterar att många brott aldrig ens upptäcks, än mindre polisanmäls.

Vanligaste brotten
Olika typer av stöld och inbrott är det vanligaste brottet som anmäls. Omkring 38 procent av all anmäld brottslighet kan räknas till den kategorin. Bland dessa så kallade tillgreppsbrott ingår bland annat bilstölder och snatteri.
Brott mot person – i huvudsak våldsbrott – står för 18 procent av det totala antalet anmälda brott. I brott mot person ingår till exempel misshandels- och sexualbrott. Mycket vanligt är också olika typer av skadegörelse, som utgör 11 procent av antalet anmälda brott. Brott mot trafikbrottslagen står för drygt 5 procent av det totala antalet anmälda brott. Cirka 9 procent av det totala antalet anmälda brott utgörs av bedrägeribrott och cirka 7 procent av brott mot narkotikastrafflagen.

Den senaste tioårsperioden utmärks av att stöldbrottens andel har minskat – med 15 procentenheter sedan år 2003 – medan de flesta övriga brott har ökat sina andelar. Brott mot person (kap. 3–7 brottsbalken) ökade med 5 procentenheter, medan bedrägeri- och narkotikabrotten ökade med 4 procentenheter. Andelen trafikbrott och skadegörelsebrott minskade med 1 procentenhet jämfört med 2003.

Allt fler anmälda brott
Det totala antalet anmälda brott till polis, tull och åklagare har ökat kraftigt sedan 1950, vilket är det år då vi började föra nationell brottsstatistik i Sverige. Att den anmälda brottsligheten ökat betyder däremot inte självklart att den faktiska brottsligheten har ökat. Kompletterande offerundersökningar och specialstudier av olika slag pekar dock i samma riktning som den anmälda brottsligheten – att den faktiska brottsligheten för många typer av brott har ökat.

Olika faktorer har bidragit till ökningen av antalet anmälda brott under efterkrigstiden. Den huvudsakliga förklaringen är de förbättrade levnadsvillkoren som inneburit en ökad tillgång på stöldbegärliga varor kombinerat med minskad social kontroll människor emellan. Detta har skapat ökade tillfällen till brott. Men även variationer i benägenheten att anmäla brott och förändringar i statistikrutinerna kan ha påverkat nivån på statistiken över anmälda brott.

Om du behöver mer ingående information om brottsutvecklingen kan du beställa Brås rapport Brottsutvecklingen i Sverige på www.bra.se.

Fakta
Under 2012 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott, vilket är en minskning med 13 700 brott mot året innan.
Anmälda bedrägeribrott, brott mot person och narkotikabrott var de brottskategorier som ökade i antal under år 2012, medan trafikbrott, stöldbrott och skadegörelsebrott minskade. De brottstyper som inte kan sorteras in i någon av de nämnda kategorierna minskade sammantaget med 3 procent.
De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott var fickstöld, bedrägeri med hjälp av internet, övrigt bedrägeri, dataintrång och överlåtelse av narkotika. De enskilda brottstyper som minskade mest var övrigt klotter, cykelstöld, stöld ur och från motordrivet fordon, bilstöld samt klotter mot kollektivtrafik.
Källa: Brå

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan