2021-03-02

Brå: Sekretess – ett hinder för att förebygga brott

Aktörer inom socialtjänsten gör ofta en strikt tolkning av när uppgifter kan delas, visar Brås undersökning.

Många upplever sekretess som ett hinder för det brottsförebyggande arbetet mellan polis och socialtjänst, gällande barn och unga. Det visar en undersökning från Brå om samverkan mellan olika myndigheter.

Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brå har på uppdrag av regeringen studerat förutsättningarna för att dela information mellan myndigheter.

Brå menar att många upplever sekretess som ett hinder för det brottsförebyggande arbetet mellan polis och socialtjänst, gällande barn och unga. Men det finns ingen entydig bild av vad i sekretesslagstiftningen som upplevs utgöra hinder. Det varierar dessutom mellan kommuner i vilken omfattning och på vilka sätt sekretess upplevs vara ett hinder för det brottsförebyggande arbetet.

De faktiska problemen med sekretess är ofta kopplade till att medarbetare inom polis, socialtjänst och skola saknar vägledning för hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas, menar Brå. Därför används inte de möjligheter som finns att dela information fullt ut, bland annat det faktum att socialtjänsten kan lämna uppgifter om personer under 21 år i brottsförebyggande syfte.

Andra slutsatser från undersökningen är att aktörer inom socialtjänsten ofta gör en strikt tolkning av när uppgifter kan delas. Och inte sällan bygger föreställningar om sekretess på förväntningar snarare än lagstiftning, skriver Brå.

Orosanmälningar är en central kanal för informationsdelning från polis och skola till socialtjänst, men det finns problem med sökbarhet, likvärdighet och återkoppling efter att informationen delats.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng