2022-11-25

Bättre tillgång till inkomstuppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Brottsbekämpande myndig­heter ska få bättre tillgång till aktuella inkomst­uppgifter hos Skatte­verket. Syftet är bland annat att effekti­vare kartlägga miss­tänkta personers ekonomi och hitta till­gångar att förverka.

Regeringen har beslutat att Eko­brotts­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Polis­myndig­heten, Säker­hets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten ska få tillgång till vissa inkomst­uppgifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas.

Uppgifterna ska kunna lämnas för att före­bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk­samhet eller utreda eller lagföra brott. Det kan handla om att kart­lägga en miss­tänkts ekonomi för att hitta tillgångar att förverka eller för att bestämma storlek på dagsböter när ett straff utfärdas.

– Att de brotts­bekämpande myndig­heterna får tillgång till inkomst­upp­gifterna kommer vara till stor nytta för deras arbete och bidra till en mer effektiv brotts­bekämp­ning, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

De inkomst­uppgifter som ska kunna lämnas ut är uppgifter per betal­nings­mottagare i en arbets­givar­­deklaration, aktuell redo­visnings­period samt identifika­tions­uppgifter för den upp­gifts­skyldige (arbets­givaren) och betal­nings­mottagaren (arbets­tagaren).

– En av regeringens mest priori­terade frågor är att stoppa den grova kriminali­teten. Det arbetar vi med på flera olika områden. En viktig pusselbit är att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna nu får tillgång till upp­gifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas, säger finans­minister Elisabeth Svantesson.

Redan i dag kan brotts­bekäm­pande myndig­heter i regel få tillgång till de aktuella upp­gifterna, något som dock kräver en manuell begäran till Skatte­verket i varje ärende. Pro­cessen är både tids- och resurs­krävande. I och med ändringen ska myndig­heterna få tillgång till upp­gifterna genom en elektro­nisk fråga-svarstjänst som innebär att svaret kommer omedel­bart.

Förord­nings­ändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng